maandag 17 juli 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 20

'K zoe der nie roar van doen dat t komt
deur da héel t zuudn in brande stoat
dat ier zoa warme is' puft myn glas

We kykn noa de busbrandn in Portugal

'En t bier verskoalt binst daj t uutskienkt!
Ka noais gepeisd da k da nog gienge zeggn
moa ke kunn t byna verstoan dat r minsn zyn
die Westmalle mè ne n ysblok drienkn!'

Geen opmerkingen: