maandag 16 maart 2015

WACHTZOALE

K woare deur de smoar geloopn,
(je weunt moa r n poar uuzn voddre)
en k zoate nu in de wachtzoale:
k an n afsproake gemakt via t digitoal loket
moa je wos in retard en t zoatn d r nog n poar voarn
en n vrouwe, mé ne tierende kléen up eurne skoat
die z ne tuut ollekére uutspoag,
kéek noar eurne gebeur en fluusterde:
‘meneer n dokteur gerakt r ny deure’

T lokoaltje grochte vul en ruutn bedoamden
en minsn zoatn t oestn en te snottern,
en verre boovn uus, in de raddio,
woarn ze lik vrée serieus an t babbeln
moa t stoend te stille voe te weetn woarover da t goenk;
miskien moetn ze voe zieke minsn de radio stilder zettn
moa miskien zoekuk t te verre en moe ne dokteur
Sabam betoaln per decibel

De kléen mé z ne tuuter,
z n gezwolln oogskes en die indelukse snottekéese,
wos gestopt mé bléetn en verzekers oal vergeetn
woarom dat t n zat te snikkn
binst da t n speelde mé blokkn in ne n oek,
k oorde ommedekée n roare tuutinge
en k kéeke noa d andere minsn,
moa t wos duudeluk ollene
in mien oorn te doen

Ollemoale zoatn ze verveeld,
in gedachtn verzoenkn, oal oaf in sloape
en ne noedere vint, zyn oar slekkevet
en ollesies nog éne doenkerbruun tand in z ne moend,
bloaderde in n boekske, ollekere lekknd an z ne viengre
voa dat n t blad ommedroaide en k vroege my of
oelange da bakteerjn overleevn
up n oekske papier

Een madam in ne velne frak dei de deure
van de wachtzoale oopn en we zoagn oe da ze verskoat,
z a van die puutoogn die begostn up te zwelln
en k peisde echt da ze d eruut giengn spriengn,
of erger nog, ontploffn, moa ze skudde mé eur ooft
en oal eur oenderkinn kletsten teegn mekoar
en ze gienk achteruut lik of dat r ier éen of n andern
duustere kracht an t werk wos die belette
da ze binn koste komm moa t kan nateurluk wok
da ze ne vampier wos en da d r ier
n twie look a geetn

Swat, k kéeke ne kée roend
wie da d r nog ollemoale voarn wos:
die moedre mé eurne kléen,
diene vint die an ze viengers lekte
n meiske mé n groen kleedje die d r slim uutzag mé eurne bril
binst da ze in ne dikkn boek zat te leezn,
en ne n upgeskootn gast oender n mutse mé ne truuzle
die betooverd wos deur zyne gsm

Dus k peisde da t beter wos
van nog n bitje up mien tann te bytn
en k deie myn oogn toe en k bleeve zittn,
ke kunn t oast ny skattn oe lange,
moa ton gebeurde d r n miroakel:
k oorde oe da t n dokteur
in de gank kwam oal babbeln,
en oe da t de buutndeure oopn gienk
en were toe

K voele my olsan gegeneerd
ut n de deure oopn doet:
in z ne ribflueeln broek en lamswulln boaj
binst dat n in de rapte roendkiekt noa wie dat r zit
mé de blik van n twie die van ny mée verskiet,
en die géen tyd vermoast mé goe n dag te knikkn,
olsan zjuste moa mé z n werk bezig is;
diene gefoocustn blik van ne vint die up ne dag
miskien joe leevn moe reddn,
en gie zit doa, lets face it,
oo fong mé n flutse van niet

Da meiske mé eur groen kléedje
sproeng rechte en gieng mee
en ton zoate k doa were tussn oesters en snotteraers,
moa mé n bitje méer coroazje;
t gienk voaruut, t troage moa t zat skuuf in,
en mé n bitje sjanse wos de voorign
n moeiluk gevool en gieng t nu
veel zidder goan

K gienge rechter zittn,
en k kéeke noa de deure
en k orte uk nytn oorde in de gank,
k zoage deur de stoars oe da de zunne
voa n dag gekomm wos, en ton oe da ze
versneen in geliekige streepn
up de vloer van de wachtzoale viel
en k an oal leute in m n binnste
uk d eran peisde da k byna buutn woare
(oal is t da k eegluk wel wiste
dat da ier nog n héel ende gienk deurn)

woensdag 11 maart 2015

AKSIEDENT

Ge koste de zwoailuchtn oal van verre zien want t begoste te duustern. Mé n slich voargevoel (moa k moete toegeevn da k wok n bitje curieus woare) rée k de brugge in Ooigem up. T smuukte en olles pienkelde en sketterde. Ne flik in sienjalisoatiekléern dei téekn mé n oranje soosiese da k moeste vertroagn. Overoal parkeerdn minsn under ne noto en kwoamn dichter voe te kiekn wuk dat r goande wos. D éne o zoa - in underne boai - d andere mé n rinneveste an of oender ne paraplu, moa oolemoale mé dezelstn blik: n deen van minsn die benoauld zyn voe wuk da ze subiet goan zien. K passeerde n poar pompierotoos, en de mugge kwam mé veel blagoai angevloogn. En ton zoage k ut: in de goote lagt r n groate witte zwoane vrée oengelukkeluk klapwieknd up eurne rugge. Verzekers te léege over de brugge gevloogn en hoaperd an e noto. Mé eur pootn trappelde ze in de lucht, mé die indelukse vlerkn sloeg ze weg en were up de maccadam, en ze stak eurne kop mé die lange nekke zoo verre meugluk noa vanvoorn moa t wos oal gén avance, ze grochte ny rechte. T wos wréed voe te zien oe da zukne sierlukke veugle doa nu lag. Moa t ergste wos toch die benoauldheid in die oogn.
D er zat n twie lienks en d er zat n twie reks, elk mé ne pielucht, die eur mé under vry and probeerdn te kalmeern. K zoage twée ambelanciers die oastig kwamm ofgeloopn mé ne brancard. Eést peisde k van te stoppn - moa voe wuk? - en ton... woare k gepasseerd en k begoste voarzichtjes wére up te trekkn.

OE DA ZE RIENKELT

Uj sneukens nog moe zyt en ze toe doet
Uj snoavens wéerol moe zyt en z oopn doet
U j moet en j ne broek noa benéen doet
U j gedoan é, jne broek up trekt en were toe doet

Uj ze vast oed en kiekt noa da licht geboogn leer
noa die patine van de sleete, en oe da de gespe blienkt
Uj ze vanuut ne vuuln broek in ne vessn broek skuuft
Uj ne broek of doet en wisselt voe j ne piezjammabroek

Up eur gemak, binst da j oal dromt mé j n oogn oopn
Uj ze biekan ny oopn kriegt, gejoagd, en mét n erteklop
Uj t tiekketje of snyt en ze voé n éeste kée an doet
Uj ze uut joene broek skuuft en in de vuulbak smyt

ZOMBIE

We loopn dag en nacht t middn de stroate
mé uus oortjes in, knikknd up de de moate
en oal skuufeln de veugels under skoenste ploate
t doet t r ny toe, uus oorn zittn toe
De wéreld lig oopn en bloat voar uus neuze,
moa méen ollene contact mé da spel in uus beuze
dat uus méer kost dan da w moandluks verdoen
an teetn en an drank, an kléern en an skoen
en we droagn van die broeks mé de spriet an uus knien
vrée oengemakluk voe mé de vélo te ryn

Ke kunne ny réeknn moa k kunne wel telln
en ut t goa mé n berichtje, k goa ny rap belln
want dat is myn talent: k koste oal smssn
van voa da k rechte in de pot leerde pissn


We kiekn noa beneen binst da w fezeln en lachn,
binst da ze neevst uus vervéeld zittn te wachtn
moa da kan uus ny skéeln, zoa lange da ze ny sloan
en de minsn an n anderkant uus kunn verstoan
En ze moetn ny zoagn, ze moetn zelfs ny zeggn
da z ier zoa goed zoatn en nu moetn verleggn
omda m wieder ier nu zittn en olles verstoorn
mé oal da kaboal uut da spel an uus oorn
We trainn uus in t kykn mé de blik van ne vis,
lik n twie die uut de woaking déd weggeloopn is

Ke kunne ny réeknn moa k kunne wel telln
en ut t goa mé n berichtje, k goa ny rap belln
want dat is myn talent: k koste oal smssn
van voa da k rechte in de pot leerde pissn


U z eur zit te verveeln en de koarte wil leggn
lachn we mé memé en luustern ny u ze zeggn
da wieder t zelste doen deur spellekes te speeln
oender uus oorverwarmers an oenderd ter eure
weg van de wéreld lans d achterdeure
Ort, méen ze toegedoan en nymand rakt d r deure
gebeurs, controleurs, zelfs de famielje é géen keure
en moestn we toch zoender da spel noa buutn goan
wùk zoen wieder verskietn van de groate nateure!
We kunn gerust ne ké offline zyn...

voe n eure

SNEEUW

Ke kunne nie sloapn
Der is géen moane te zien
en toch is t lik kloar in de koamre
Gie slapt lik ne stéen:
vertrokkn noa ne wéreld
lichtjoarn van ier
Ké n tekstje in myn ooft
eevn lastig vaste te pakkn
lik die pluumkes van sneeuw

Olles verandert moa
de sneeuw bluuft gelyk


Witte vlokkn die dansn
voa mien neuze
K bloaze up mien andn
moa ze kriegn ny warme
en ke kére wéere in tyd:
ne késoavnd, gesnéeuwd
Noenkel en tante
ryn voar uus deure
mé under géete in n dyk

Olles verandert moa
de sneeuw bluuft gelyk


Olles vool stille
en ge peist an vroegre
Ge zoe berichtjes willn zenn
noa minsn van lange geleen
ge zie ze deur under ruute stoan kiekn
en ge krieg goeste
voe brievn terleezn
moa ge zet joe nere
en ge begunt te skrievn

ERFENISSE

K léerde diene dag olles
over de soortn moortle
voe te voegen, te chappn,
te metsn en voe fundoasje

Je dei z n klakke of, t zwéet
liep lans z n sloapn en je zuchte
dat n te doen a mé de mins
die da ier were of moes breekn

T wos n oenvergeetluk moment
Moa noois gepeisd
da k ik deen woare
mé wie dat n ton compasje at