zondag 1 februari 2015

RUUMTESKIP

We zyn dus ol uus eign ruumteskip
zoender kompas dwoaln we deur t heelal
chauffeurs, o fong uus n eign patron
niemand éet n twuk te zeggn an uus
zolang da we de nafte kunn betoaln
en ny olle stappe in panne stoan

We moetn zorgn dat usne moteur bluuft droain
da we de frings in d ooge oen, d oolje verversen
da we d r in de wienter antygel in doen
voarkommn da de plongs uut sloan
binst da w ookn up uuzne kievief bluufn
voe uutgedoofde sterrn en verdwoalde moann

Da we up tyd en stoend de bann upbloazn,
d r loatn noa kykn van ut r n luchtje brandt
moakn dat n ny teverre over zyn toern goat
da w olle joare noa de skowinge goan
en zorgn voe n eign landingsplekke
woa da j uut de wiend en uut de rinne stoat

Biologisch afbrikboare construuksies
van gebéente, vlees en bloed mé n vel deroend
en up t éeste zicht zyn we miskien gelyk
moa d r loopn géen twée dezelste roend
géeneen van ol de programeurs vanboovn
in die controlekoamers werkt identiek

En ut t moteurke droait likn biezoetje
stiegn w up en ut uus aanstoat,
entern we n ander skip, voe n eeste kée
of uut vervelinge, of voe te kiekn u we t nog kunn
of miskien wordn w deur n ander skip geënterd
en ton vliegn we n nende roend mé twéen

Toet da w t moe zyn en were skéen
uus karre droain en vodder voarn
of w angn vaste toet da t up is
toet da éen van de twée wel los moe loatn
woarachter n andern were uplost in n heelal
vul uutgedoofde sterrn en verdwoalde moann

KE DE BLUES EN KWETE NIE VOE WUK

Ké de blues en kwete nie voe wuk

Miskien omdat t buutn rint
en da de lucht zoa doenker zit
Miskien omda k nog niemand
éen gezien of hoord vandoage
Miskien omda k noa t nieuws gekeekn é
en ton noa t weerbericht

Ké de blues en kwete nie voe wuk

Miskien omda k up joe gepeisd é
k weet ny woarom, ge kwam
geweun in mien gedachtn
en t wos lik da j doa tuus wos
Oe roar da we mekoar
uut t ooge zyn verloorn

Ké de blues en kwete nie voe wuk

Oe zoe t nu mé joe zyn?
En mé joen droomn en ol joe goestn
en ol die dingn da j nog gieng doen
Ol die plann da j at en oal
die poer die in joe zat,
geliek wuk daj gie dei t wos buus

Ké de blues en kwete nie voe wuk

Moa k goa je ny komm zoekn, oe jammer
da t wok is, en oe geern dak wok
zoe willn, we zyn nu ander minsn
mé ander goestn en ander winsn
en t is nu an verduustern binst
da t oal zoa doenker zit

Ké de blues en kwete nie voe wuk

Miskien omdat buutn rint
en da de lucht zoa doenker zit
Miskien omda k nog niemand éen
gezien of hoord vandoage
Miskien omda k noa t nieuws gekeekn é
en ton noa t weerbericht

STILLE STOAN

Oovége de weke, middn in nacht
up d otostroate en gée ny te kiezn:
de verwarmienge an of je ruutn bedoamn
De ruutewissers vliegn mé snakkn weg en were,
olles pienkelt en schettert, stom van t verskot,
ge zoe byna peizn da iederéen slapt

En ier zy j gy, God wit woa da j zit
Ge gapt en ge nypt in t vel van j ne n oarme
De boane da j oflegt in vuuf minuutn tyd
geplakt in j ne zetel, up otomatiek:
t is géen avance da j geuln trekt in t woatr
moa n tring passeert nu en gie zit r up

In j ne shuttle, betoald en verzekerd
vés gebloazn bandn en ne n oofvulln tank
en de faars an, diepe oender noogn n eemle
Moa lettr plekkn woa da j stille kunn stoan
an juste géen oenderddertig per eure,
lik n otostroate, middn in nacht