vrijdag 29 mei 2015

KRESCHN

Oto’s die stoan an te skuuvn up de rieng,
een viervaksboane met ier en doa n caminitte of ne camion
Van ieruut zie k drie keern luchtn en twée roende puntn
en doa tussn n poar bakkn blienkn die t get éen
en die trachtn te ritsn zoender blutsn te moakn,
die probeern weg te flutsn moa t is géen avance,
ge grakt ier olléne moa weg uj kalme bluuft
en ge kykt noa d orloge binst dat r n poar oranje vintn
bezig zyn mé d ofgesleetn streepn t ertrekkn


Overoal velo’s, twée drie viere neevsnt mekoar
gevoarluk zwiengkelnd, gastn die lik mé under gedachtn
elders zittn moa da beweegt ier wok ny echt
De zunne stekt en skettert, moa t were goa vannuchnd
nog verandern voarspelln z up de raddio
en dat in t weekend platseluk serieus goa woain en rinn
en k verskiete van ne moto die vrée klabbeddert
ut n lanst my vliegt en die overoal tussn sckiet
en ge meugt d r ny an peizn dat r ommédekée
n notodeure oopn kan zwoain

En twée duuvn up t land, n poar meters van de geskant,
under vlerkn oapn, elk mé ne kam, en die reekan
wroed van koleire anvoaln, de brokkn éerde vliegn roend,
en die oalekére wére botsnd pekknd sloand
in mekoars vleugels vernesteln
en kreschn up de groend

donderdag 14 mei 2015

MY MOEDER IS DE GEMAKKELUKSTE NY

My moeder is de gemakkelukste ny
‘Upstoan!’ roep ze, by da k nog moe zyn of ny
en ut r ne skoane filme begunt moe k goan sloapn
‘Et van je gat’ zeg ze u k kloage
da k oenger ée en zegge k: ‘ké dust!’,
‘makt da j t gat van de kanne kust!’
Doe ké n twodde zeg ze uk in ne boek zit te leezn
My moeder is de gemakkelukste ny


Z ée z juuste moa gestreekn wuk da k ny wille droagn
en myne versleetn broek ée ze weggesmeetn
Uk my verveele moe k buutn speeln
en uk buutn speeln moe k noa binn komm voe t eetn
en uk kloage da t soai is meuge k ton ofdroogn
en k meuge ginne n akkordeon vroagn an sintekloai
en by da k nu wille of ny moe k t ges ofryn
My moeder is de gemakkelukste ny

Soms weete k géen road mé mezelvn,
ben k vies voe n prulle van nyt, voele k my ambetant
en kweet ny voe wuk, k zyn oafreks
en kée goeste voe mé n twuk te smytn -
‘makt joen uuswerk’ zeg ze, en: ‘t goa roar were moakn’
en: ‘In de plekke van n kientje, ka beter n zwientje
gekocht, ut groat wos koste k t upeetn’
My moeder is de gemakkelukste ny

zondag 3 mei 2015

WREED

Da n twien n toepetje kopt
en ton oliek moe doagoan