maandag 13 juni 2016

VLOAGE

We bluuvn beter binn
wan ze zeggn da t goa rinn
De zunne zit nog uut
moa de wind komt oal uut t zuudn
T is nu miskien nog blauwe lucht
moa da kan rap verandern
Nint, t is géen were voe te pandern
Ort noa da gerucht
En kée doa ves ne flits gezien
T zoe my nie verwoendern
Miskien da j oal n veste an doet
u t moet, moa beetre bluuf je binn
wan ze zeggn da t goa rinn


Pak ne boaj wan t goa verkoeln
ge kun zels oal ne spetter voeln
Kyk oe doenker da t doa zit
doa verreweg in de verte
Ge goa moetn brilln u j da nie ziet
Ge moe nie doen lik da j verskiet
Ze voarspelln t ieder eure
Oenderd liters en derdeure
Der liggn oal zandzakkn an myn deure
Lop noa buutn moa kom ny kloagn
Ut n déen ierboovn de kroane oopn droait
T goa vloagn dus bluuf moa binn
Ze zeggn oal géekn da t goa rinn

Nu is de zunne nog an t skynn
moa nat toet up je vel goai zyn
en voa da j t wit ee je n ploage
zels oal droag je je beste rinneveste
ge ku j nie kléedn teegn zukkn vloage
dus osjeblief bluuf binn
t is omda k joe géern ee da k t vroage
Want nu goat miskien nog wel
moa de wind is gedroaid
en t begun oal te woain
Ge moe de bloemm géen woater geevn
of ze goan t nie overleevn
en kom binn voe t nieuws:

t goa rinn

KAUWEJOENK

K komme an de Goethalsploatse en k zie oe da der ne veugle huppelt over de boane. Ik moete doa noa reks, en binst da k droaie zie k oe da der ne noto over ryd. T gebeurt in ne secoende en t volgende moment is die veugle doa were, an t huppeln.
T is nog n joenk. N kauwe doe léluk vanuut de lucht – krààà!, krààà!, krààà! (nie up de boane bluuvn, z oan joe doaryn, goat an de kant, gy n uul!) - en de kléen roept were – krééé!, krééé!, krééé! (an de kant, an de kant, gée gy gemakkeluk klappn, t is ier géen gés nog nietn en die wieln zyn bréed wei, en k zyn k ik géne n uul!) – en je bluuft up de boane huppeln dus k parkéere an Seysekens, de bakkery. K zie t veugeljoeng upspriengn, oal fladdernd voe voaruut te groakn binst dat n bykan veroengelukt over zyn poatn moa je sloagt der nie in voe van de groend te komm. K loope de boane up en t kauwejoenk kykt omoge, noa my, en zit ton oender myne blauwe sweather. K pakke t bundelke voarzichtig up, tastnd noa n verdikkiengske, en k pele myne boai oopn. T kopke komt voa n dag: twée lichtblauwe oogskes die curieus kykn noa wie da der em komt moein mè zyn bestoan. Uk myne viengre uutsteke noa diene bek, goatn hélengans oopn (zukne worme!) en k viene da n goe téekn. Moa k stoa doa nu…

Up ne normoaln dag zoe k de veugle nere zettn an t monument achter de bushalte, dichte by voadre of moedre die toezicht oed vanuut de lucht, moa t dundert en bliksemt en der voaln van die indelukske druppels, en in de plekke van platgeréen, goat n ton verzuupn…
K ee der n slicht gevoel by. Zyn borstbéen stikt nogoal skerp noa voarn, en da s oal géen goe téekn. Kee dat oal ne kée gezien by n kroaiejoenk, en ton a da te moakn mé n bepoalde ziekte, eek my loatn wysmoakn. D oeders zoe n djoengn doavoarn zels uut t nest smytn.
T béestje oenn in ne koaie toet da t n ne bitje ansterkt, is géen opsie. Kee oal geléerd da zukn veugeljoenk héel specifieke voedinge noadig ee, en tyd, en dat t ton nog Russische roulette is. Ge doet ookn wel n twuk verkéerd. En kee géen voedinge, en wok géen tyd voe der my mée bezig t oedn. At nu ne kée n poar weekn loatr gewist, k zyn ton in congé!
T noa Béernem, t veugelasielcentrum briengn is wok géen uplossinge; teegn da t er doa morrn éen tyd eet voe der noa te kykn, is t n oal lange mè zyn oar… En ge meugt der nie te lange mee in je n andn stoan, of t is wok foetuu... Dus weete k nie beetre wuk d ermee gedoan dan t noa t geméentepark te briengn, n kléen bitje voddre. Doa stoan der van die groate boamn woa da t oender kan zittn, beskut teegn de rinne, en mè n bitje sjanse vienn d oeders em doa were, zodoanig dat n were teetn krygt. En voe de koede moete k nie skuuw zyn vannacht.
K ry noa doa, achter t staduus, en k loope noa diene machtign boam. K geeve t béestje n zetje, zodoanig - a t erin gezeetn - dat n weg is, de lucht in... Moa je dwarrelt noa beneen en vul coroazje begunt n em deur t gés te worsteln - weg van my - stapnoalf woaby dat n poar kéern up zyne bek goat toet dat an diene boam komt.

Oaloendern, teegn de stam, komm de wortels boovn de groend. Je springt der up en t is direct n héel twuk anders. Zyn klauwn éen greepe, en je skud em n poar kéern uut, lik of da t ergste achter de rugge is. K loope were noa myne noto, kruupe d erin, en k doe de ruute oopn. K oare em roepn - Krééé! Krééé! Krééé! (Woa zit je tèh? Kée k ik oenger wei!) En ommèdekée droait n em, en zittn te kykn noa myn cammienitte, lik of dat n wil zeggn: ge peis toch nie da ze goan komm zoalange da j gy ier stoat?
Da kléen zwort veugelke, mè zyn doenkerblauw, grysd kopke, in mekoar gedookn up die twée potjes, oaloendern an diene groatn boam…
J is gestopt mè roepn. K pakke myn floske woatre, k sprienge were uut myn cammienitte en k loope der noar toe binst dak t dopke van myn floske vulle; k goa mè me n éne nand noa t kopke, en je doe were zyne bek oopn zoadoanig da k der n bitje woater in kunne gietn. Je verskiet, moa je zwelge t in. K doe da nog ne kée of twée, en ton loope k were weg.

S nachs komt ne n poar kéern goendag zeggn in myne droam, moa k weete s neuchens nie mée oe da t sjuuste in mekoar zit, en wuk dat n gezeid ee. In oale gevoal ry k nog ne kée noa doa voa da k anzette noa myn werk. J is weg. Der zit nietn by n boam. Kyke nog ne kée goe roend. En ton zie em liggn. N meter of tiene vodder up n dam die deur t park lopt. Zyn oogskes toe.
Jee getjoald. En voadre of moedre éen em nie mée gevoenn...

Der gebeurn héle doagn nateurrampn, groate accidentn, en van die oengelooflukke toern dat de minsn uutsteekn mè mekoar, o fong for no reason. Ge kun t oarn in ieder nieuwsbericht. Moa k zyn voaroal mè da veugeltje bezig, up weug noa Aovelgem. Zukkne skoane joenge veugle die noais goa vliegn...
T is mè n oalf oare da k oare da Frank zegt dat t ergste gepasseerd is, qua rinne.

ZIEK

‘K voele my nie goed
Myn erte bokt, myn ooft doe zéer
T snot lopt uut myn neuze
K zwéete en kee koed
en k oeste, k pisse en k kakke bloed

Myn oar voalt uut
Myn oarn voaln of
Myn téenn zyn zwort
Myne rugge zit blok
en k kunne me nie beweegn

Kée géen oasme
K zie oal vlekkn
Kée oaveroal t skurft
Myne derme stikt uut
en myne perluut moe gén mée een

Myne leevr doe zéer
Myn niern blokkeern
Myn loengn zyn vort
Myn eetn wil moa nie zakkn
en k moete kilo’s pilln pakkn’

‘Wel goa j zorgn
voe n briefke van n dokteur?
Allez, verzorgt joe goed,
drinkt moa ne grog
en toet binnkort!’

‘Ja ei, t is goed wei
Zet de muziek moa were luwre
Ge meug z ier oal éen geevn
Moa géne grog voe my...
Gif moa ne duuvle!’

RIFRAF

Ik verzamelde enkele stukjes die ik voor het Wekelijks Nieuws schreef en stuurde ze op naar de RifRaf. Een paar weken later belde ik op. Een zekere Carlo aan de lijn. Dat er veel medewerkers waren. Maar dat er altijd nog eentje bij kon. En zo begon mijn avontuur bij RifRaf in 1992 ofwel 24 jaar geleden... Interviews met Gumball, Lloyd Cole, The Posies, Sophia, The Jayhawks, Teenage Fanclub, The Skatalites, Bettie Serveert, Can, Giant Sand, Chris Cacavas, Joseph Arthur, The Ugly Papas, Los Lobos, Pavement, Luka Bloom, Garland Jeffreys, Vic Chessnut, Suede, The Manic Street Preachers, The Walkabouts, enz... Onvergetelijke tijden... Mijn hart bloedt... Grote dank en het ga jullie goed Filip, Mieke, Peggy en iedereen bij RifRaf

TENN DIE STROATE

We zoatn tegoare up n notobuus
Up weg noa skoole of noa r uus
Zy wos t meiske van neevnst de deure
Oaleman kéek moa niemand anders a keure


Ze kwam oalsan speeln in de vakanse
Achternoa kej joen chanse
Ze gieng mé my trouwn
En ik gienge n uus voer uus bouwn

En up ne dag gieng z up kot,
K rée d meurn up en kwoame bykan zot
N eeste moand kréege k nog ne brief
En ton wos t gedoan: z a doa n lief

N dag van vandoage weunt z in Gent
T doe nog ookn roar moa k zyt gewend
K bluuve in myn doaloopnde stroate
Voe wok te veruuzn is t nu te loate

En k zyn oal vele met tring noa Gent gereisd
Doa roendgeloopn en intussn gepeisd
Up wuk da voarby is kuj nie bluuvn tèern
En k goa nie veruuzn, k weun ier te gèern

K vroage my soms of oe dat mè joe is
Uj nog an ton peist, en of da j uus mist
Ge doe wuk da j wilt moa t is nie te loate
Ge kunt my ookn vienn tenn die stroate

Moa k goa nie veruuzn, k weun ier te gèern

TUUS

Der zyn véel cafées in t stadje by gekomm. In t weekend komm ze van oale kantn t caféleevn verkenn. K moete zeggn lik of da t is: t spel droait. Moa oeveel bewoenderinge d joenge caféboazn van nu bewéern t een voe de vedettn uut voarige generoatjes, vele een ze der – up n uutzoenderinge noa – nie van geléerd. Ge moe oal véel chanse uj n boas n kée ziet. Ze zyn vergeetn wuk da ne café vroeger wos: nen twiddn tuus, byzoenderluk voe d anciens. Vroeger gieng je noa Luc, éen van de Ronny's, Sirre, Henk of Dirk. N dag van vandoage wit je méestal nie mée wie da j achter n toag goa zien. In t beste gevoal n twien da j oal ne kée zag, in t slichtste gevoal ne upgeskootn jobstudent die verleegn wegkiekt, en der mè moeite in sloagt een goe pinte te tappn. En die n programma up de compjuuter in gank stikt omdat n géen noote muziek kent. Wuk ku j wok verwachtn van zukn gastje? Over t algeméen nog géen greintje persoanlukheid in uus. En in de plekke da j joe tuus voelt, zy j nog noais zoa oalene gewist...
Ik goa nie vele mée up café dus sorry an dedee da k nie kenne en die t anders doen. En an de réeste: trek joe myn zoaginge nie an, en noem my moa ne n oede zak. Moa k misse de cafees uut myne jeugd. En k moete nog dikkenst ne kée peizn an de Combi.

VIDEO

Wuk is t er gebeurd, woa zyn we gebleevn
Is da nu oal da w over éen, ne glimp van oe da t wos?
Iederéen is weg, en oales is gewist

Wuk zyn we vergeetn, ee we n twuk gemist?
Oelange is t oal geleen, wuk ee w overgesleegn?
Is dat éenigste dat er nog is?

Oeveel kéern ee w an dien toafle up die stoeln gezeetn?
Gekeekn noa de kriekeboam die bloeide...
De takkn die weg en were woaidn
Oaléne ier kann t tyd nog stille stoan

Oales is zoalange geleen
Géen mins die wit oe dat t nog skid
nu oales oalene nog ne droam is

Ier, t bewys van ne wéreld die bestoan é,
in ne nandern tyd, lange geleen
toet dat n twien em weg smiet, of em wist

OE IS JOENE NOAME WERE?

K weete wie da j zyt wè,
moa … kyk, kunne der nie up komm
Meug my da nie kwoaluk pakkn,
moa kunne …
kunne vrée slicht noamm antoedn


Oanzichtn vergeete k zeldn moa noamn...
Kée oal oalsan da probleem gèt
Moa k weete t wè, nie zeggn
T is nie da k nie weete wie da k zyt wè!

Oe is joene noame were?

Kyk, en k kunne t byna vaste pakkn!
T lig up t puntje van myn toenge...
K zoe t duusd kéern zeggn...
K ben t nie vergeetn wè
Alliz, ee j da nu nog geweetn!

Oelange zoe t geleen zyn oal tegoare?
K zoe t wok nie mée kunn zeggn...
Zyn da joe joenges?
Eej gy wok oal zukke groate gastn?...
En n oedstn gelykt up joen broere!
Oe, gee géen broere?...

Oe is joene noame were?

Zwiegt, lat my peizn...
Kweete t, kweete t...
Kweete t da da zéer doet zukke dingn
Moa ja, t is wok lange geleen é
Goh, woar is n tyd...
Moa gy zy nog géen oar veranderd!

Moa zoe t kunn da j gy n zuster ee die joenger is?
Alliz, oe noem ze were...
T lig up t puntje van myn toenge
Ewwè, t is myne dag nie wè vandoage!
En k zoe t duusd kéern zeggn...

(zucht)
K goa uut myn gedachtn zettn,
da komt ton van t selst, kej t
Moa k ben t nie vergeetn wè
Meug my da nie kwoaluk pakkn
K goa der nie up komm, k voele t
Moa k weete t wè, nie zeggn!

KOEKSKE

'Moa godver, wie da der doar is!'
je stoa rechte in slow motion
'Wien is da wel dè?'
'T is Rino', zegge k voe n éestn te zyn,
'zyne n oedste zeune'
My meetre kykt noa voadre
'Is da woa?' vroag ze, ze klienkt nydig, lik of da ze gestoard is
deure wuk da der nu ommèdekée uutkomt
'Joat moedre', zeg ne
'Oevéel joenges éej gy wel dè?' vroag meetre
'Viere' zeg me voadre
'En k wiste k ik da ny' zeg meetre

'Moe ze zien zittn' zeg me voadre,
'zessnneegntig kom ze tenn de moand…
En ze kruup nog ookn oalene in en uut eur bedde!'
Meetre skipt mè eur ene béen in de lucht
Der komt n vrouwe binn mè n loaprek
en ze wyst noa my en ze knikt
'Kenne joe wei!' zeg ze, 'moa kweete joene noame ny mée!'
'Rino', zegge k
'Ge goat n bitje luwre moetn zeggn wei', zeg me voadre
'Z oard ny mée goed'
'Rino', zegge k, n stik luwre nu
Z oend n and by eur oore en ze nypt mè eur oogn
'RINO', zegge k, nog luwre en ze nypt nog méer mè eur oogn
'RINO! RINO! RI-'
'Rino!' zeg ze ommèdekée, en ze lacht
lik of da ze der zelve up gekomm is
Twee reekn veel te witte tann komm voan dag,
ze steekn of lik nieuwe ruutn in n n oed uus

'Wuk goai doen dè' roept vrouwe mè eur loaprek
binst da ze bachn eur kykt
'Moa vint toch, z oa ne kée veroenglukkn!' zucht me voadre
'Ze stikt were toern uut', zeg dedée mè eur loaprek
'En t is erg de latstn tyd' zeg me voadre
'Ze trilt up eur beenn en t is lik of da ze der ieder moment
deure kan zakkn, moa toch is t ookn oal skoffelienge',
en ze roept: 'Woa moej wel zyn tèh,
wachtn ze n twoasn up joe miskien?'
'Wel mersie', zeg me meetre verskrikt, binst da ze kykt
noa my en mè eur ooft knikt noa de gank,
'da s nu n éeste kée da k ik da zien van eur!'

'EEJ JE JOE GAZETTE MEE TEH', zeg me voadre
en ze lachn oender mekoar, zels my meetre lacht mee
'Joak' zeg dedée mè eur loaprek, 'ge ken my née!
Oe min da z ier weetn oe beetre da ze sloapn!'
K zegge: 'stoat r n twuk in miskien?'
'K weete t nie' zeg myn voadre, 'moa t is doa nie voarn
da ze ze mee éet, ze goa der n twuk ingestookn éen'
'Kykt ne kée ier sig', zeg dedée mè eur loaprek,
en z oalt der n koekske in n papierke van tussn
en ze droait eur noa my: 'K moete da n bitje wegsteekn é!
Moestn ze zien da k myn koeke oalsan an je voadre geeve,
ze zoenn géen mée geevn an my, verstoaj t?
En kée k ik wok recht up n koekske, sjuuste lik ne n andern
K betoale k ik ier wok oale moande myn deel-'
'MOAN DA ME PLEZIER UPEETN!' zeg me voadre

My meetre is upgestoan en noa de wc gegoan,
myn voadre goa ne kée goan kykn
'Moa moedre toch', zeg ne, 'ge moe je n oar nie kamm,
T is nog moa gebusteld, t goa were hélegans plat liggn'
en je skud zyn nooft
Meetre komt were voan dag, en eur oar ligt siekeplat
Achter da z eur were in n eurne zeetle ée gezet,
woelt myn voadre der ne kée deure mè zyn and
Meetre recht eur met eur oogn toe

'Oe joe kloek ée broere' zeg ne um up stroate stoan
en nog ne kée héel de boane ee uutgeleid,
je gif my nog n and, 'seentje en bewoar je,
en goe uplettn lans de boane'
en k kyke in myne speegle uk weg ryn
en uk tenn de stroate komme
stoatn nog ookn te kykn
zyn oarms gekruust

MENEER

'T moet r éegluk omme doen é!'
K liepe gejoagd deur de rinne, en k kéeke kée achter my, voe zeker te zyn dat t wel teegn my wos dat die joengne t ad. Moa der wos niemand anders te zien. Je stoend n stik ooger dan ik up n gèspling, blinknd in zyn rinnekléers, mè achter em n groat staketsel da bestoend uut verskillnde oetne klimrekkn die mè loapbruggn mè mekoar verboenn woarn. K ken der nie vele van, moa in de g otomatiseerde digitoale tyd woarin da w leevn dei t surrealisties an; zels voe my wos lik antiek en k koste my nie voarnstelln dat r doa n twuk anders up kroap dan oederske joenkheedn die kiends gebleevn woarn.
'Uj ier begunt moej ookn up de parking stoan, en das zukkn soai werk... Achter n ende stikt da verskrikkeluk teegn. Kée ier indeluks achter verlangd. En nu meuge k voe n éeste kée n twuk anders doen en t rint ton!'
Je kwam n bitje dichtre.
'Peise gy da der minsn up die rekkn goan klimm in zukkn were? Da s toch véel te gevoarluk? Oe zot kuj zyn?'
K koste em géen oengelyk geevn. T glinsterde van de natte en k zoage mezelvn in gedachtn ne post pakkn dus oal wos t moa voe èm troastn, toch gienge k der nie up!
'Moa k moe k ik ier gelykoloe n héeln dag stoan… Gèja, t is werk é. En ge moe n dag van vandoage bly zyn uj werk éet né menéer?'
T is my oal n poar kéern upgevoaln de latstn tyd, da ze my menéer begunn te noemm… Zoek were kée myne board ofdoen? Of is t géen avanse mée? De joengne kéek noa my.
'Zyj oalene gekomm menéer?'
K woare k n fractie van n secoende up myn nest gepakt, moa t wos geweune n vroage. Der zat nietn achter.
'Nink' zeie k, 'k ben ier mè de gastn van me werk, moa iederéen is ier up zyn eign an t roendloopn.'
'Oeioeioei, gee wok géen chanse mè t were giedre!'
'Eégluk' zeie k, 'moej de minsn n bitje coroazje geevn in de plekke van of te pakkn.'
'Wuk?'
'Uj ier stoat, moej probeern er t beste van te moakn en positief te bluuvn. En uzze zien da j gy zels in zukkn were bluuf lachn goa j gy van lans of méer géestige werkskes meugn doen.'
'Jamoa, k zyn k ik positief wei menéer! K goa k ik noais zoagn, ge meuge t vroagn an oal de réeste die ier roendlopt, en k ee ookn leute.'
En voe n éeste kée dien dag kwam ter n lachske up zyn noanzichte.
'En ge moe zeker ne kée komm ut skoan were is' riep ne binst dak nu weer oastig deure liepe want t wos lik of dat r ierboovn éen oales at oopngezet, en twos tyd da k n twoasn binn grochte.
Moa k kéke nog ne kée achter my en je stoend nog ookn te lachn, doa in de gietnde rinne, en je zwoaide.

ALLOO

Alloo menier?
Ja, alloo?
Alloo menier?
Ja? Alloo?
Alloo?
Ja?
Menier?
Ja?
Alloo?
Alloo?
Zén k iek ien de Kriengloopwienkel?
Ja?
A menier, iek goan ver-huizn!
Aja?
En iek heb hier veul spuulen stoan!
Aja?
En die meugen weggg!
Wel da s goe nieuws madam! K goa t nummer geevn van uuzne n uphoaldienst
Welkne nummre?
Van uuzne n uphoaldienst
A, n minuutje… Ja, ja…
Nul zessnviftig, drieën-
Wachte menier, wachte, ja, ja…

Ja?
Nul zessnviftig, drieëntwientig, negenen-
Wachte menier, wachte, ja, ja…

Ja?
Moe k nog ne kée erbegunn madam?
Ja?
Nul zessnviftig, drieëntwientig, negenentwientig, véertig
A ja menier
Osjeblieft madam
En woannier goan ze ton komm menier?
Doavoarn goaj moetn belln madam
Aah, k meuge k iek belln noa dees nummre?
Joah madam
A ja, tis wel, danke menier
T is nietn madam

YABBA DABBA LABADOUX!

T is toch n wuk roars voe ne Busmins voe up n festival te stoan. Ja, t is nie voe iederéen - bedenkienkskes up n muziekske - ge moet doa goeste voarn éen. En t is ton wok zoa géestig uj de minsn up under gemak zie zittn kykn mè ne groate smile up under oanzichte, en de respons da j krygt... En dat r achternoa kléene minsn, groate minsn, joenge minsn, oede minsn komm zeggn oe géestig da ze t voenn en oeveel diengn da z erkendn... En we woarn zwoar gesoigneerd: eet en drienkn a volontée, uuzne n eign weunwoagne voe ne héeln dag en dadde binst dat t grand-cru zomerwere wos/is: ne dikke mersie Labadoux!

EEST OF LATST

K liepe verloorn
in t Shoppingcenter

Oenderd kéern passeer je doa
Je skud je n ooft uj die parkings ziet
Oal die otos die stoan an te skuuvn
(of ge skud ut nie)


Moa éest of latst
ee j jezelvn wysgemakt
da j doa wok moe zyn
voe téen of tandre

Eest of of latst kom je jezelvn doa teegn
zit je doa vaste lik ik, vannuchtnd
Uj slapt zy j doad zeggn ze
Wel, doar ak t gevoel da k sliepe

Moa vint is dat ton géestig!
Were van die parking ryn

BRIL

Oales wos ter

-teetn en drank
-minsn die der goeste in an
-muziek a volontee

Moa k a compasje mè
de bril van die wc

SMS TO DJ SNS


DJ SNS, k wille my excuseern
Kee my vergist by t presenteern
Moaja, ze klappn van de C&A
Van de KGB
Van de SPA
Van de NMBS
Oe koste k ik da weetn?
Moa t is nateurluk
DJ ESSENCE!


Sorry!
K kende myn geskiedenisse nie