maandag 13 juni 2016

VIDEO

Wuk is t er gebeurd, woa zyn we gebleevn
Is da nu oal da w over éen, ne glimp van oe da t wos?
Iederéen is weg, en oales is gewist

Wuk zyn we vergeetn, ee we n twuk gemist?
Oelange is t oal geleen, wuk ee w overgesleegn?
Is dat éenigste dat er nog is?

Oeveel kéern ee w an dien toafle up die stoeln gezeetn?
Gekeekn noa de kriekeboam die bloeide...
De takkn die weg en were woaidn
Oaléne ier kann t tyd nog stille stoan

Oales is zoalange geleen
Géen mins die wit oe dat t nog skid
nu oales oalene nog ne droam is

Ier, t bewys van ne wéreld die bestoan é,
in ne nandern tyd, lange geleen
toet dat n twien em weg smiet, of em wist

Geen opmerkingen: