maandag 29 december 2014

SOEPE


Kelly erriveert up oedejoarsoavnd in New York
woa da s ontdekt da ze kan poaldansn.
Rudy, eurne n ex, zit toevallig in t publiek.
Jan is vies, moa je wit ny goe voe wuk.
Marc en Bert goan noa d oern voe n verzetje.
Tom z n sleutels liggn binn, je stoa voa z n deure in de rinne.
Elizabeth is teegn noek van ne roenn toafle geloopn.
En Mario is up zoek noa zyn peetre,
moa je zit by ze meetre die dement is.

En de katte duwt mé eur gat teegn myn neuze
en noend is oal héekn an t blaffn in nof
en gie lig te sloapn

Jan kiekt of zyn trouwkostuume nog past, ze spant n bitje 
moa t voal mée, en ton doet n zyn wienterveste, 
z n mutse, z n sjarpe en z n anschoenn an.
Marc en Bert moetn fringn voe n eevrzwyn 
die up zyn duuznde gemakkn de boane overstikt, 
goan é poar keern overkop, en sléern up under kappe in dyk.
Tom doet n toer van n blok voe oalachtre binn te groakn,
gelukkluk doet n zyn achterdeure noois up slot.
En Mario zuupt dreupels achter de stoasje.

En de katte joagt up de kassiene achtr n loate vliege
en noend zit oender t saarzeke an mien teenn te lekkn
en gie lig te sloapn.

Kelly ziet ommedekée Rudy in oal da volk
da noa r eur stoat te kiekn en d r spriengn troann in eur oogn
moa ze doe geweune voars, ze stikt zelfs nog n tandje bie.
Elizabeth verskiet eur n bulte by n docteur die zegt
da s oal acht moandn verre is en ze lopt weg oal tiern en tuutn.
Oal klutternd komm Mario wakkre up n bankske t middn t stad. 
Jan é geetn bie n Chinees en drienkt ne n Irisch koffie.
Tom z n achterdeure is olyk geslootn, en t giet woatre.
Je doet oal zyn kleern of en je lat m in t keldergat zakkn.

En de katte kiekt noan achterkant van n téleviesje
en noend ligt mé eur oogn toe te bytn up eur stokske
en gie lig te sloapn.

Rudy krieg n skie en Elizabeth ne twéelieng.
Mario kom tuus en zeg teegn zyn vrouwe da tn kiest
voe z n lief, en je volt doad. N artoaderbreuke.
Marc en Bert komm neevnst mekoar wakkre in de klinieke, 
olletwee geblutst en gebuuld en mé n been in de ploastre.
Tom zit vaste in t keldergat, je grakt noch weg noch were.
Een danseresse is doagestookn, zéen eur gevoen in t wc.
De vrouwe van Mario probeert een verband te vienn
en ze bokt up ne brief an eurzelvn van u ze nog kleene wos.

En de katte lig bie joe up joen saarze
en noend lig te sloapn up miene skoat
en gie lig te sloapn. En ik begunne te goapn...

PRIVE UPTREEDN


'Vint, gie bespeelt die snoare goed...',
z orte mé eur oogn toe.

'En wien is da?' K Verlore mie in ne solo.
'Joe... Coc...ker?' Z a lik oasme tekort.
'Joe Cocker?!' K verstoen d er nietn van
moa k feselde in eur oare:
'T wos Dick Dale'.
'Surf!...', piepte ze mè ne snak.

Verschootn van eur muzikoale kennisse
goave k nog een tandje bie, toe da ze riep:
'Wie zeidje doa? Dick Dale?'
Ze kreeg de sloppe lach.
'Joe Cocker speelt juste moa luchtgitoare,
en zelfs da doet n moar oalf', 
k koste t ny loatn van zeggn.

M éen t uptreedn moetn stille leggn.

MAO


Mao éen w eur genoemd
K kwam eur verleen joare teegn uk va me werk noar uus rée
Ze zat t middn de boane up de rienk;
k koste nie anders dan stoppn
K liepe d er noa toe en ze zat mé n poar sproengn in dyk
K kroape were in miene noto, en zjuste lik 
of da k wille anzettn, wos ze doa wére
K zyn utgestapt en ké eur meegepakt,
anders zat d r doa n dag d erup wére
zukkn plekke vul oar up n tarmac

Z ée heel miene noto deurzocht, lik ne drugsoend 
Ze zat in mien nekke, bachn de zetels, 
up miene skoat, oender mien pedoaln
K a kompasje mé da béestje,
in éne kée weg van olles da t kende,
moa z ée gén sekoende gekermt
K kwoame d r mee tuus en mien vriendinne zei 
da k géne skoendre kadoo a kunn meebringn 
voor eurne verjoardag
Ze noemn da sjanse

Nu, we zochtn ne noame
We vertrokkn by miauw, over mauw, en we 
kwoamn ten lange latste uut bie Mao 
In t begun miekn we d r dikknst
n kluchtje van: Mao, t zyn toengn! 
Nie da ze doavoar uut de struukn kwam, 
z ét geen vis, ee j da nu nog geweetn? 
Moa n speelveugle da da is, en ne nacroboat:
ze spriengt van up de groend toet i j ne nekke
moa ny olleman is doa eevn mee gediend

Sins da s ier weunt, vinn w olle weke 
up ze minst n oave muuze in uus, 
en zien we géen veugels mée in uuzne nof
De slimste zyn weggebleevn, de domste ées upgeetn
Soms bring ze ne vis mee uut de pit van de gebeurs:
t is voe ollemoale geliek, da is eur communistisch kantje
Ze kan d r nie an doen, t is oe da z is
Ze komt en ze goat lik da t eur past, 
ze slapt in de zochtstn zetel en ge meug ze streeln, 
moa ge doe best je n anschoen an

En uj t ny mée verwacht kom z uut eur eign 
en wil ze spriengn up joene skoat
Z is vrée gewoarig, is t ny gepast ton zet ze t an
en z iej ze kwyt voe n poar eurn
Moa t mag ny rinn, anders kom ze wére binn
héel uut n oak en skuddnd mé eur poatn
Andoenluk oe da z in doenkern an de ruute kan zittn wachtn, 
neevenst uus in de zetel noa ne filme zit te kykn
of up eur langde in eur mande ligt te miauwn in eurne sloap
Mao, ne beetre noame ee we ny gevoen

NETJE


Kwoare up boane mé miene netzak
m n stuutedooze en n pulle kaffie
t wos néestn dag, k begost in de vroegn
en k moest an de kléedkoamre wachtn
de chef gieng mie doa komm oaln
De deure viel achter mie in t slot
en de machienn kloenkn luwer en luwer

Een voe r éen kwoam ze binn, bléek
en liepn deure, kéekn zelfs nie oversiets
binst da ze klaptn van t wéere
van t nieuws of van t voetbol
en ze deijn underne n overal an
en under netje up under ooft
Oal die stoere vintn twos wel komiek

Binst da k doa stoene te droain
bie die vrimde minsn in oal da leevn 
woadeure da t lastig is voe te peizn
wuk da de dingn ten lange latste 
wel n bitje vergemakkelukt 
ge zoe biekan geloovn
da s ze d ervoorn gedoan éen
Ja, t is zelfs oast te verstoan 
dat r zyn die doa héel under 
leevn éen gevrocht

Binst da k doa stoene te droain
probeerde k d er ny an te peizn 
oe da t buutn wos, doa bach n die deure:
nog ny hélegans kloar en lichtjes gesmoard 
moa zo fris en zo oopn en zo stille -

‘KOMMOAMEE’ riep de chef; 
k an n voe n néeste kée ny zien komm, 
'GEMEUGTRSUBIETANBEGUNN',
je liep oaltyd gejoagd woadeure da j achter
m moest loopn en je klapte zoa rap 
da k m noois tevulln éen verstoan
'MOAWOANEESTACHTERNENOVERAL
ENNSKOANNETJEVOERINJOENOAR'

NE SKOANE DAG


k moeste peizn an dien n dag
da we ne klabband an 
lans d otostroade
(t wos voe r olletwée 
néeste kée 
da we plat stoenn)

d otoos vloogn lans t uus oorn 
en de wiend snakte an uuze kleern 
en trok an uus oar
en we woarn tenn n oasme 
en verre oal uuze coroazje kwyt
u w t reservewiel voen

moa teegn da we wére vertrokkn 
zoagn we t wéeroal helegans zittn 
(we woarn vrée fleksiebel in dien tyd)
woarachter da we indeluks misréen

(we leefdn nog in n éeuwe
woarin da w peisdn 
da Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’
saajns fiksjen wos)

t wier uuze ergste ruuzje toe ton toe...

nie diene platte band of da verdwoaln
moa da we doarachter zwéegn
uurn-an-ne-stik...
indeluks triestig kwoame k doavan

doa moest e k nu an peizn
an diene dag

da wos ne skoane dag

dinsdag 16 december 2014

FYKSIE & PRODUUKSIE


Wére gewerkt an de loopnde band
en wére mien meters hoald

De chef wos vrée kontent
je glimlachte en je gaf mie n and

Moa wok oal doe t n da ollekere 
ge komt da noois gewend

zondag 14 december 2014

SLOAPN


Ge stréelt noend die in de zetel ligt en ge droait de stoovn uut
chekt t goazevier en ton goa j noa boovn
Ge kiek nog rap ne kée noa buutn, trekt de gordienn toe 
en t dekbedde over je n ooft voa da j de lucht uut doet

Soms eej van die doagn da j d r nie teegn kunt
gee nie genoeg gesloapn moa t is je neign skuld
Ze zeggn: n kermesse is n géeselinge wéerd
Moa ge moe t r uut, kost je d orloge were droain...

Uj slapt kuj reizn in n tyd, en t olle nachende uutklappn 
mé diene mins da j wos moa ny mée zyt

Wan by da j nu Obama zyt of Prince, de Fonz of Helmut Lotti
boekn schrieft muziek makt uuzn zet papier plakt striekt
danst of inne fabrieke werkt tis voe iederéen geliek
uj nie kunn sloapn goa j t ier nie lange trekkn

En ollemoale droomm we - soms zyn uuze droomn privé
en soms droomn we van t selste, zyn we tenn u w oentwoakn
of is t lik of da we nietn éen gedromd
Komn wakkre ool lachn of in troann moa we weetn nie mée voe wuk

Uj slapt kuj reizn in n tyd, en t olle nachende uutklappn 
mé diene mins da j wos moa ny mée zyt

WUK ZEG JE


Ze zeggn: de zée zit vul mé vis
Oe wréed uj wit
dat de groend ier vul mé tettingn zit
En uk kleene woare reek ne kée
in miene kortn broek mé miene velo in n dyk
kwoare genitteld van kop toet teen

Ge peist miskien: ‘t is ne vrimdn
en daj meer van ier zyt dan ik
omda j ier geboorn zyt
Moa r ik weun ier van voa
da j moedre t zag zittn mé je voadre

Gée twée soortn minsn:
dedee die under omme droain
en noa binnn goan
en dedee die bluuvn stoan
voe te zwoain

Ort, zelfs god kan ne slichtn dag éen
van achtsn dag miekn toch wok
ne twiddn moandag?

Wuk zeg je?
Zie j n bitje doaf miskien?

Wuk zeg je?
Verstoa je gie géen Vlams miskien?

Wuk zeg je?
Eej je gie gesmoard miskien?

Oloe? Oloe? Oloe?

Olles gebeurt up t internet
moa mé de verkiezingn
stoan d r plakkoatn lans de boane
ol die skoane lachnde koppn
ze stoan doa nie slicht
tussen de koein en de skoapn

Ge meugge t mie nie kwoaluk pakkn
moa k kunne t nie elpn
n twien moet t zeggn
alliz, éet r nu echt nog noois n twien gezeid
da j ne noasme stienkt, zelfs uj zwiegt
of eej geweun n selectief geheugn?

Wuk zeg je?
Zie j n pieln leeg miskien?

Wuk zeg je?
Eek n twuk gezeid miskien?

Wuk zeg je?
Zy j nie van olier miskien?

Oloe? Oloe? Oloe? Oloe?

Mohow... Mohow...

SKIETER


Uk vroage da ze goa t uplettn
lacht ze en zeg ze ‘gie skieter
ge zoe n twie besmettn
mé joen benooldheid!’

Moa r uj e ier buutn komt
kom j in d oopn ruumte
en zy j dus n ruumteskip
en us ze eur neeroaln
of us ze geweune moa verskiet
en weg vliegt n emel in
ton zie k eur noois mée were

Want k beseffe vrée goed
oe da k t getroffn éen
da ze ny van oenderd joar geléen
of oenderd kielometers vodder is
en oeveel chanse ku j éen?

Dus zoe j géne skieter zyn?

GELUKKELUK


Gelukkeluk is miene leevr nog goed

en voel em nie dikkns zittn binst n dag

en ook ol doe m n oar soms zéér

ke kruupn méestal uut m n bedde mé ne lach

Want achter n glas vul vitamiene C

roend tjooln in t stad mé n poote druuvn

ne groote spaghettie in resto San Marco
en te zwéern da k nuchter goa bluuvn

Zitte k teegn te zessn weerol an n aperitief

te loate te warme te koed of te oed

t is toch géen avance van joe te verzettn

gelukkeluk is miene leevr nog goed

HALLOWIEN


T wos vandjoare miene toer
voe r eur noa t kerkof t escorteern
We woarn ne n dag te tieluk
en t rook r noa zéepe en blikwoatre:
ze woarn bezig mé de groate kuus
Tis woaterkoed’ zei ze,
en k krége rilliengn us ze de boovnkant
van eur and teegn mien koake stak

Ier en doa stoenn der plakoatn
mét n uutleg da ze plekke moestn moakn
woadeure da eur voadre en eur moedre
achter ool die joarn oliek nog
uut mekoar giengn goan
Wok n broere en n zustre
moestn were noa boovn

K keke noa ovoalne, gëemaileerde fotoos
van joenge minsn da k juste moa kende
van in ne n album
en van up ne koadre in de gank
T kwam doenker
moa twoa nog moa achternoene
en t begoste te woain

T goa mollejoengn rinnn’ zei ze
binst da ze de kol van eur veste
teegn eur kele trok
We makten toern roend zworte plassn
en liepn gejoagd tussn skéefgezakte groavn
zoender noamn

Ne noedn treurwilg ield zyn wortels
boovn de groend
Toen da k eur wére noar uus rée
liet ze me stoppn bie n bakkr
Dikke druppels klabbéderden up de kappe
Stik mie moa r in brande’ zei ze
en ze pakte n ferme beete uut ne éclair