dinsdag 30 september 2014

TUSSN


Tussn doenkern en kloarn
tel je d eurn
Tussn twée dundersloagn
oar je t kletsn van de rinne
Tussn sloapn en woakn
lig je te peizn

Tussn volln en upstoan
léer je nietn bie
Tussn twée gangn
bestel je nog n floske
Tussn de soepe en de patattn
ee j nie véel tyd

Tussn twée oorn
zit r ne wéreld
Tussn twée viern
rak je verskoeperd
Tussnin weet je nie 
woa te begunn

Tussn drievn en overdrievn
ku j versmoarn
Tussn twée billn
is t oltyd warme
Tussn twée vichtoans
woait r véel stof

Tussn ooft en erte
ku j verdwoaln
Tussn vier meurn
loppe t doad
Tussn de ploain
vyn j olles were

Tussn twée vloagn
skiet olles in gank
Tussn emel en eerde
zy j nievers
Tussn de twée
is t er nie up

Tussn pot en pinte
leg je t uut
Tussn twée oorloogn
kom j oovréen
Tussn ier en e bitje
ku j erbegun

Tussnslag is West-Vlams 
voe uj t nie wit
Tussn vier plankn
vertrek j up reize
Oendertussn
speel je voe poalink

STOASJE


Tied is lik ne tring woa da j up zit 
en woa da j nie of kunt

Nu ried n te troage 
en ton ried n te rap noa je gedacht 
moa ge meugt probeern wuk da j wilt
ge kunt r nietn an verandern

Soms zit j ollene in ne wagon 
en soms is er geweune gén plekke voe te zittn 
en ol volt n dikknst biekans stille
nieverst stop ne 
en uj niemé kunt 
of uj t moe zyt 
of uj 
voe wuk voe reenn wok 
derof spriengt

Je grakt d r niemé up 
en je reiz is tenn

Of t moe zyn 
da j mej veste tussn de deure zit 
en dat er n twien up joene tring zit
die t de moeite wéerd vient 
voe joe were noa binn te trekkn

DUNDERDAG


Achter moandag is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

We liggn tegoare in ne koamre
Ze zeggn dak t sucre é zeg ne, we kiekn noa 
de reke baxters woa da w olletwee an angn
noa de buzekes die loopn toet in uus oarms
Moa vandoage is vandoage
En morrnt is morrnt!
En we goan doa nog nie up peizn 
want

Achter moandag is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Ge moe peizn da j in vakanse zyt
Noa n televiesje kiekn, of deur de ruute 
noa t skoan were, of in de gazette leezn…
Meer moe j ier niet doen
Ort, we zyn ier in congé é!
Moa je lacht nie en je skudt zyn nooft 
Stomme klinieke zeg n teegn ze zelvn
en je telt

Vandoage is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Gie zie miene beste moat zeg t ne
Ier in de klinieke zegge k en ton zie k
oe dat n doa zit mé de troan in z n oogn 
Zyn toenge angt ut z ne moend 
Je snuut zyn neuze in t servjetje da k m geve
Nog twé keern sloapn en ge meug noar uus
Je legg em mé n oarme over zyn nooft
en je rekent uut

Vandoage is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Miene rienk is weg zeg ne
Tis doenker buutn, de ruutn zyn bedóomd
je stoa doa in z ne piezjamma
Je kiekt noa mie z n oogn zoa gróot
Ge moet kée oender joen kussn kiekn
Aha zeg ne, je doet em an, en je leg m were nere
En wuk nen dag zyn we vandoage?
Wel, zeg k

Vandoage is t woensdag
En gistern wos t diesndag
En morrn is t dunderdag
En dunderdag meug je noar uus…

De soepe wos goed zeg ne
Én t stoofvlees is
(Je kust de toppn van z n viengers)
mét die bloemkóol en pureepatattn!
Moa die kréem is nie veel wéerd…
En nu nog éne kéer eetn voe noene
en ton is t ier gedoan voe mie
Z n toenge angt uut je lacht
want

Vandoage is t woensdag
En gistern wos t diesndag
En morrn is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Mien zakskes zyn ol weg moa die van joe nog nie
Je wyst noa zyne noarme woa da t r géen droadn 
an angn, moe j zien wuk da k ool gekreegn é?
Zokkn, twé tassn en chieklittn zoender sucre!
Z n oogskes blienkn, je kiekt noa buutn
Moa vint toch, goan die weekn rap
t is wéerol dunderdag!
Joat…

Vandoage is t dunderdag
En gistern wos t woensdag
En éergistern wos t diesndag
En moandag zy j ier toegekomm!

Jee miene noame upgeschreevn
En mien adres en tillefon
K goa belln zeg ne, zyne zak stoa gréed 
D r zit veel méer in dan ut n toekwam
K goa juste moa coca zero drienkn en ollene 
koekn en chips voe diabeetn eetn
Moa nu ben k weg 
want

Moandag ben k ier toegekommn
Kée ier drie keern moetn sloapn
En vandoage is t dunderdag…
En morrn is t vriedag!
(Voe Yanick)

POAPEGOAI


Van n kromloopnd vintje kochte k ne poapegoai: 
eevn grysde en veroarmoed, groatemoagre en toai 
moa me streekn en gestn, en ne héel noop blagoai

Tis juste lik ne mins lik dat n teegn kan spreekn
muukn & teegn droad zyn, oavreks, koentekéroafs...
En ge meuge t ol droain en keern da j wilt
moa neegn up tiene is t ik die moete ploain

Want zegge kik ‘Brussel’, ton roep nem ‘Paries!’
En zegge kik ‘werkn’, ton roep nem ‘service’!
Zegge kik ‘bitjes’, ton zeg roep nem ‘vergif!’
En zegge kik ‘zotje’, ton roep nem ‘geskiftn!’
Zegge kik ‘boazeke’, ton snakn nem ‘placebo!’
En zegge k ‘slapwel’, ton roep nem ‘hàllooooo?!’

Zegge kik ‘vuul wit’, ton roep nem ‘ecru!’
En zegge kik ‘kom’, ton skréewt nem ‘salut!’

Ge meugt r teegn zeggn en van peizn wuk da j wilt
Ge zyt er noois an bedroogn, ge wit sebiet oe dat t zit
Is t n content, ton ku je zyn oogskes zien blienkn
Surtoet uk t fruut geve uk ne sangria drienkn
Kee voa kee begunt n ton over z n poapegoajinnn
En verteltn van die diengn die géen mins kan verzinnn
Over vier sterrn nestn in kruunn die utsteekn boovn de wolkn
Of bussn mé boomn vul oapenootn achter warme woatervolln
Over zoete mieroopn en wilde libelln en duuzden olifantn
Of doagn an e stik voarn up n skip lanst oenbeminste lann
Moa oltyd over Kongo, jee Moeboetoe nog gekend
Je kréeg ton iscargoos mé truffle, je wos n bitje verwend...

Soms zitn heekn te zuchtn en will t n nie mée eetn
Soms dukn in z n pluumn, moetn van géen liefde weetn
Zit er n dikke vliege in ze koaie, je probeer ze nie te vangn
Zyn oogn en zyne bek zyn toe, en je lat z n skoern angn

Doagn an e stik kan t n zwiegn lik vermoard
Kmeuge zeggn wuk dak willn tis lik dat n mie nie oart
Je zit doa in zezelvn gekéerd, tis lik of dat n treurt
Ge kiekt in die kooie woa da t r nietn in gebeurt
Up n inéen gezakt lyf mé die stok tussn z n teenn
K moete mie ton inoenn of k begunn oast te screemn

Moar ook ol zittn te treurn, of reageert ne geloatn
Of issn were an t zoekn oe dat n mie kan kloatn
T zoe indeluks veel zéer doen moest n mie verloatn
Want k n weete t nie van em, moa ik zie us as moatn...

EE J OL GEGEETN?

Ee j ol gegeetn?
Moe je nog in bad?
Gie die ookn zo sterk wos,
gie die nietn vergat...

k Ben direct gekomm
achter da k t hoord é
k Kunne t nie geloovn
k Kunne t nie verstoan...

Ké vele up joe gepeisd
da k nie wiste woa da j woart
we zittn ier voo mekoar
moa nog noois woar je zo verre...

Ké van joe gedromd,
we woarn nog tegoare
ge trok n oogske en ge lachte
t wos were lik vroegre

Mén zoveel gelachen
en mén soms wok gescreemd
ol die joarn tegoare,
daj da nie mee wit...

Ké vele up joe gepeisd
da k nie wiste woa da j woart
we zittn ier voo mekoar
moa nog noois woar je zo verre...

Ké un ander leevn
woarin da k nie te kloagn é
moa vroag me nie woarom
ut tussn us nie gelukt is

Ken je mie nie mee
Ol die joarn tegoare
t Is nie te geloovn
da j da nie mee wit...

Ken je mie nie mee?
Zoe je mie vergeetn?
Wit je nie mee wie
ier nu voo joe zit...