dinsdag 30 september 2014

POAPEGOAI


Van n kromloopnd vintje kochte k ne poapegoai: 
eevn grysde en veroarmoed, groatemoagre en toai 
moa me streekn en gestn, en ne héel noop blagoai

Tis juste lik ne mins lik dat n teegn kan spreekn
muukn & teegn droad zyn, oavreks, koentekéroafs...
En ge meuge t ol droain en keern da j wilt
moa neegn up tiene is t ik die moete ploain

Want zegge kik ‘Brussel’, ton roep nem ‘Paries!’
En zegge kik ‘werkn’, ton roep nem ‘service’!
Zegge kik ‘bitjes’, ton zeg roep nem ‘vergif!’
En zegge kik ‘zotje’, ton roep nem ‘geskiftn!’
Zegge kik ‘boazeke’, ton snakn nem ‘placebo!’
En zegge k ‘slapwel’, ton roep nem ‘hàllooooo?!’

Zegge kik ‘vuul wit’, ton roep nem ‘ecru!’
En zegge kik ‘kom’, ton skréewt nem ‘salut!’

Ge meugt r teegn zeggn en van peizn wuk da j wilt
Ge zyt er noois an bedroogn, ge wit sebiet oe dat t zit
Is t n content, ton ku je zyn oogskes zien blienkn
Surtoet uk t fruut geve uk ne sangria drienkn
Kee voa kee begunt n ton over z n poapegoajinnn
En verteltn van die diengn die géen mins kan verzinnn
Over vier sterrn nestn in kruunn die utsteekn boovn de wolkn
Of bussn mé boomn vul oapenootn achter warme woatervolln
Over zoete mieroopn en wilde libelln en duuzden olifantn
Of doagn an e stik voarn up n skip lanst oenbeminste lann
Moa oltyd over Kongo, jee Moeboetoe nog gekend
Je kréeg ton iscargoos mé truffle, je wos n bitje verwend...

Soms zitn heekn te zuchtn en will t n nie mée eetn
Soms dukn in z n pluumn, moetn van géen liefde weetn
Zit er n dikke vliege in ze koaie, je probeer ze nie te vangn
Zyn oogn en zyne bek zyn toe, en je lat z n skoern angn

Doagn an e stik kan t n zwiegn lik vermoard
Kmeuge zeggn wuk dak willn tis lik dat n mie nie oart
Je zit doa in zezelvn gekéerd, tis lik of dat n treurt
Ge kiekt in die kooie woa da t r nietn in gebeurt
Up n inéen gezakt lyf mé die stok tussn z n teenn
K moete mie ton inoenn of k begunn oast te screemn

Moar ook ol zittn te treurn, of reageert ne geloatn
Of issn were an t zoekn oe dat n mie kan kloatn
T zoe indeluks veel zéer doen moest n mie verloatn
Want k n weete t nie van em, moa ik zie us as moatn...

Geen opmerkingen: