donderdag 23 april 2015

JIE WOEI TONG MIEN

K oate de soepe die nog over wos
van de bestellienge gistern
Ze loerde noa my mé oal eur oogn
moa k verpienkte ny en k vroege my of:
wie van uus goat t néestn
begunn lachn?

Fyne vellekes champjong, reepn groene koale,
bamboeskeutn en riengeltjes andjoen,
geroerd ei, loak, gember en pret
en fyne, gloazige noedels
K smakte wok n vleugske citroen
woadeure da k - binst da k z upoate -
oal an n ofwos moeste peizn
En n poar sliertjes kiekne,
bléek en lichtjes geroafeld

K zoage in ne flits oe da de Chinees
t vlees in fyne drendels uut mekoar trok,
geveugelte da nu moest léern zwemm
ut t ny direct in myne lepel wilde erriveern
N poar vléezige droadn moa woa
dat r zoveel smoake in zat
da k moeste peizn an
my moeders volle vang

En k kréege verskrikkeluk de blues
en ne brokke in me kele,
en t ielp ny da k myn gedachtn
probéerde te verzettn deur uut te reekn
oeveel lieters soepe dat n ozoa
uut éen oed inne koste trekkn

woensdag 8 april 2015

MENERE DE PARKEERWACHTRE

    MENERE DE PARKEERWACHTRE

Menére de parkeerwachtre, menére de parkeerwachtre
ge wos in géen verte te bespeurn
Menére de parkeerwachtre,
en kée my h oast, moa g éet oliek gezien
Vuuf minuutn, eej gy géen erte miskien?
Of zoe t kunn miskien da t kapot is?
...
Nu, mé joen oogn is t r nytn mis

Menére de parkeerwachtre, menére de parkeerwachtre
kée n moment ny upgelet
Menére de parkeerwachtre,
en gée my up n bon gezet
K verstoa t, t zyn roare tydn
moa is da nu werk? Ge goa my toch ny zeggn
...
Da j gy nietn anders koste viendn?

Madam de parkeerwachtre, of moete k juffrouw zeggn?
Zy j vies up my miskien
t kan toch ny zyn da j da ny ée gezien?
Of kuj t ne kée uut leggn?
G ee my ny up n bon gezet
en kée oal zo lange
géen boete ny mée get...

Madam de parkeerwachtre!


Menére de parkeerwachtre, menére de parkeerwachtre
is t er n twuk gebeurd in joene jeugd?
Menére de parkeerwachtre,
Mocht je ny of wos t van moetn
en zy j eegluk mé je skoanmoedre getrouwd
da j nu noa ool de minsn snakt en snauwt
...
En rekeningn an under ruute plakt

Menére de parkeerwachtre, menére de parkeerwachtre
Wit je lik ny goe mée woa noartoe?
Menére de parkeerwachtre,
Ge lopt ier zoa te dooln up je zooln...
Of zy j an t reekn en probeer je joe weg te steekn
achter ne noto miskien?
...
Eej n ticket da byna tenn is gezien?

Madam de parkeerwachtre, of moete k juffrouw zeggn?
plies, skrief my toch up,
kée géen ticket gepakt, zels ny van n kart
k wilde ginne leggn!

En k vroage t up myn bloate knienn,
Lat my ozoa toch ny
wegrynn...

Madam de parkeerwachtre!

KLINIEKE

    De verpleegster kom my oaln
    K droage n blauwe skorte die oalachtre
    mét één knopke vanboovn toe is
    En d eroendre nytn
    K moete in ne rolstoel zittn
    n steege doenkergroene skajne zittienge
    woavan de koelte deugd doet
    an myn bloa gat en an myn bolln
  
    De verpleegstre, n kloeke barze
    mé dikke billn en ne ferme komsa
    in n wit kléedje dat olles
    skoane tope moet oenn
    ée ne groate kop bloend kruloar
    mé ne lichtn uutgroei in t middn,
    is gesmoet mé n bitje roegzje an eur koakn
    En k weete t wel,
    ge zyt in goe andn by zukn vrouwe,
    éne die voe n néestn bestn
    eur and ny ommedroait,
    moa van zukkn verpleegster zyk benoald

    K verstoa wok ny woarom
    da k in die rolstoel moete zittn
    D r zyn géen probleemm
    mé me béenn, k kunne nog loopn -
    toe da ze in gank komt
    en sjette begunt te geevn
    Myn vettig oar wappert lichtjes in de wiend
    en k oene da yzdern spel up wieltjes
    da vul mé zakskes angt, mé slangn toet in me vel,
    mé me twée ann goe vaste tussen m n beenn
 
    En we vliegn lanst wachtzoaln
    vul minsn in under wienterkléern
    en ik ée zelfs ginne piezjamma an!
    Sjuuste moa die skorte
    die oalachtre gapt
    en doaroender myn bloate béenn en voetn
    K zie oe da ze noa r uus kykn en k peise:
    ‘Ei gastn, oe da t r wok uutziet, ny overdryvn;
    k zyn ier nog moa n weke en k meuge
    overmorgn wéeroal noar uus,
    allez, ut oal goed is...’

    En ten lange latstn komm we
    in ne doa loopnde gank, t is te zeggn,
    j endigt by n deure woarup da t r
    GEEN DOORGANG stoat
    En ze zet my doar an de kant
    Moa voalk da d r ier passeert!
    Oalemoale mé n lange witte skorte
    die oopn angt mé n kartje mé underne noame up
    en papiern oender ne n oarme
    Noa binn Noa buutn Noa binn Noa buutn
    Ge zoe t oalichte peizn da t r ier nymand kan leezn!
 
    En t is lik of da kik lucht benne,
    ze loopn mé groate stappn lanst my
    en ze kiekn nog noais upzyts
    Neevnst my lig t r ne vint up n bedde
    dat r oal stoend u ze my ier zette
    Groatemoagre, up héel da t ooft
    géne pieleboet oar, en wit lik n lyk
    Duudeluk n twien die ny gejoagd is
    En je klapt stille, lik of da t ny teegn ik is,
    moa k kunne em toch verstoan: “Best da w ier
    géen geld moetn insteekn voe te parkeern”

GODVERDOMME

Twée doenkere posteurn in de verte, voar n roam.
T is moa uk binn komme da me voadre my verkend.
“Moa godverdomme...” zeg n ne.
“Wien is da?” vroag me métre.
‘’Moedre” zeg me voadre,
“t is myne zeune, miene noedste zeune.”
Métre kykt vul verboazienge noa my.
“K wiste ny da j gy ne noedste zeune at!”

“Moedre zit doa géern” fezelt voadre.
“Van doa zie ze héel de gank.”
Je pak n tasse en skiengkt kaffie.
“Vers van van nuchnd” zegt ne,
“ge ziet t, jis ny oal te straf, moa wel lik vroeger,
nog mé frut gemakt!”

“En? Wit je nog oakn ny
wie da da is?” vroag me voadre.
“Nu wel, nu wel” zeg me métre knikknd
binst da ze noar eur sleffers kykt.
“Vuufnnegentig” zeg me voadre,
“en z é nog géne stok nodig, ze vliegt deur die gank!
‘Méen da nog noois gezien’
zeggn de verpleegsters,
up die oede.”

“Wuk zeg je?” vroag me métre,
ze nypt eur oogn toe
en oed eur oofd n bitje achteruut.
“Da j ier zo goe slapt” zeg me voadre.
Eur ooft skommelt en wupt
lik of dat up ne resoar stoat.
“Joak wi” zeg ze,
“byzoenderluk snachs”.

Ze zwoain, métre en voadre,
oal lachn en oal knikknd
noa n twien in de gank.
D r achter kykn ze wére serieus:
“Ze passeert ier wel twientig kéern up ne n dag,
en olle kére zwoai ze lik of da we mekoar
voe n éeste kée zien vandoage.”

“Gif n kée n koeke!” kommandeert me métre.
Binst dat n pak Madeleintjes pakt
zucht ne en je skud mé z n ooft.
“T wos n t wuk te zeggn mé die griep overlatst!
Oale doage kwam t r ier ne koamre vry,
en sommigte doagn zelfs twée!
Da t angt in de lucht é, ze moetn moa teegn
je babbeln en ge kunt t oal vangn...”
Je kiekt upsyts, en fezelt byna in m n oore:
“Moa moedre é zelfs géen vollinge gét!”

D r stoa n twie in t deuregat, moa k kunne t ny zien,
voadre en métre buugn under toope noa vanvoorn;
verzekers n twien die stille klapt.
“En t wuuveke van ier néevnst is weg?”
“J oas” zeg me voadre.
“T is ne skoane foto da z an n entree gezet één...
Ee j wok éen gèt?”
Voadre en métre skudn van néen.
“Ik wok ny, moa noa da k oore ée nymand éen gèt.
Nu ja, ze wos ier wok nog moa ne moand…”

“Joen oar is skoane zo lank.”
K zegge: ‘Ja? En t is nog moa gesnéen!”
“Wèl, k zie t géern ozoa.”
“Wuk zeg je?” vroag me métre, ze nypt mé eur oogn
en oed eur ooft n bitje skéef.
“Da z n oar skoane is zegge k” zeg me voadre.
“T is lank” zeg me métre.

Ze zit te kykn noa my, ze verpienkt ny
en ze siekt up n twodde,
miskien n twodde van lange geleen,
eurne voet vrieft weg en were over de groend,
“t is omda ze van de zenuuwn wit”, zeg me voadre
binst dat n ooge toenypt juste lik vroegre,
ut n twuk zei da zeker ny voe te lachn wos.
“Wuk zeg je?” vroag me métre.
“Da j ier zoa goe zit, oaltyd in de warmte
en ge moet ier ny werkn!”
Ze kykt noa de groend, en ze zwiegt.

We loopn noa n ontree
“en ge moe ny te lange wachn van komm é,
k zy k ik wok oal viern-tsjeevn-tug”!
Je kykt noa de doenkre lucht
en j géf my n kruuske
“seen tjen bewoar je, en goa j
joen boane vinn
van ier?”