zondag 26 oktober 2014

N APOCALYPSO BLUES


Ge moe géen Nostradamus zyn
voe te weetn oe da t goa endign
We zittn ollemoale in t selste boatje
Gedaan mé wachtn up informoatje
T speel géen rolle wa da d r gezeit is
Deen die wient vertelt de woareit

Zwieg ge mak my benauld zeg ze
met ol joen rampscenarioos
vroeger woare gie ozoa nie zeg ze
wuk is t r toch mé joe gebeurd
Zo negatief da j gie gekommn zyt
vroeger liete gie mie lachn zeg ze

Soms eej van die doagn 
daj peist da j grodder zyt 
dan da j zyt
moa gée ze noadig 
voe de doagn
te compenseern 
da j je joe zo kleene voelt

Ge wil oorn wuk da j geern oort
moa nie da w uus moetn weern
Wan mé wuk is t da j éegluk inzit?
Da we zoender illetriek goan volln?
En bie da j ne mins, ne veugle of n kobbe zyt
we zyn ier ollemoale eevn geern

Gort te vele noa t nieuws zeg ze
Lange geleen geloofde k in perfectie
Mé veroedern léer je leevn mé de gebreekn
Nie da k d r nu mee dweepe moa
k zie de charme van n bule
Ik wok zeg ze volla ne klop up joene kop

Soms eej van die doagn 
daj peist da j grodder zyt 
dan da j zyt
moa gée ze noadig 
voe de doagn
te compenseern 
da j je joe zo kleene voelt

Gie zit mé n depressie zeg ze
Moa oe ku j positief zyn 
U j ne ké goe roend joe kiekt
K misse n tyd da w juste moa 
benoald woarn van de Russn...
Gie moe noa n specialist zeg ze

TENN DAG


Kweete dat nog veel te vroeg is
en da j doa nu nog nie an peist

moa ge moet er e kée up lettn
uj vanoavnd of vannacht in je bedde kruupt

t begunt ol mé oe da je joe nere legt 
ge lat j zakkn in 'sloaw moosjn'

oe oengloofluk veel deugd dat t doet 
t moment da j nooft je kussn genakt

UUZN

Uuzn zyn slim
t goa kée involln zeggn de minsn
uuzn doen lik da ze t ny oorn
Uuzn moetn teegn vele kunn
olsan doen lik dad under neuze bloedt
kunn vergeetn en erbegunn
Uuzn weetn noois wukn vlées da z in de kupe kriegn
en ut r were n kruus an de skouwe goat angn
Uuzn zien olles, oorn olle toaln
Moa wùk dat r éesn wok in zukn uus is voargevolln
uuzn kunn zwiegn lik vermoard

Gée zelfs uuzn mé n ziele
woadeure da minsn d r verliefd up komm
en t koopn
en ton begunn ze t te verandern
verléegn en verhoogn, in te smietn en by te zettn
toet dat olles die skoane is weg is
toet dat t leevn d r hélegans uut is
en ton moe n uus were van èr begunn
en nog ne kée van èr begunn
Zuk uuzn zit n vul mé litteekns

Up ne niewe wyk doen uuzn soms peizn
an n bende schooljoenges
up n dag middn de vakanse
En us ze doa de ruutn kuusn:
up n plechtige kommunikant
woavan da ze moedre mé eurne zakdoek
de beestjes uut zyn oogn oalt
Up ne noede wyk zyn t lik soldoatn
die ollekere were noa n noorloge trekkn
met die betonmeulns en oopn zand voa de deure
Héel tenn komm uuzn doa van

Moa n uus kloag en zoag nie
wok nie ut t oetewerk achter n loagske verve snakt
of ut r klimop oender zyn pann kruupt
en deur de meurn groeit
of ut r kauwn in de skouwe weunn
en ut r woater in de kelder stoat
N uus goa noois memm of ertefrettn
Een uus oent em rechte
Tis dikkenst skoane voe te zien
oe da uuzn mekoar rechte oen

Mé diene toet up n droad versleetn planché
en ienkel glas die ruttelt in de roamn
en deurn die piepn en kermn van de reumatiezn
en kromgetrokkn gebientn die n boel tope oen
Tis beetre da j nie wit
wuk da t r doa in ol die joarn é an hangn
Koamers woa da d r van olles is gebeurd
en ol da je nu nog ziet is n droadje lans de meur
doenkerder woa da viengers d r an éen getrokkn
snuchns en snoavens en nu en ton ne ké snachs

Kelders met in t middn een lampe die géen kloarte gift
zoomre wientre fris en mé n bitje sjanse drooge
iedéoal voe droeve joengens in up te sluutn
At nie zo stom gewist z an z ol lange toegesmeetn...
N Kée up è weug zie j n uus verloorn geloopn
lanst n ootostroate
olles toegegroeid en ruutn lik zworte goatn
Van lange geleen van minsn
die up n bepoald moment wok peisdn
da t da uus tunder wos

TOCH N BITJE DOAF


Olle kére ut de deure 
van ne noto toesloat
goa ze rechte zittn 
kiekt z upsiets 
noa de voordeure
eur oorn omooge

En z ort nie uk zegge
t is nietn
leg je moa were
t is t vrouwtje nie 
moa t goa nie lange 
mée deurn