zaterdag 28 juni 2014

VERLANGN

Uze beschoavinge
wuk n curieus mekaniekske is da toch
En zo roar oe da we doaran vast oen 
Voaral uj lik ik gelooft da God
versloafd an gokkn is en olles
da ‘oazo moe zyn’ eigenlijk
ne slag in t woater is

We vuln uzne tied mé scole en werk
en zoekn noa een twien voe te deeln
Us bedde, us digitaal tv abonnement
woa da we héel tenn van komm
en spoarn voe n reize in de zoomre
met de vliegre noa n streke
woa da we verdooln

En d r is oltyd een twuk da we nog
tekort én en we meugn ny vergeetn
da we de vuulzakken buten moetn zettn
binst da we diepe vanbinnen verlangn
noa die doagn in t oederlijk uus
toen da we nog gerust woarn 

en t wos lik of da w ol olles an

Want by da j nu president van Amerika
of Rusland zyt, de paus, de keuneginne
van Iengland, Brad Pitt of Piet Snot
Olledoage zit je een poar keern
up de pot (uj sjanse ét) en olle
nachende moej sloapen
of anders kom je zot

N DAG DA J NOA T SLACHTUUS GOAT

n Dag da j noa t slachtuus goat
liefst ne maandag of ne diesndag
miskyn ne woensdag of ne dunderdag
moa moest t kunn de vriedag ny
de zoaterdag is slachtuus toe
de zundag zyn de slachters moe
n dag da j noa t slachtuus goat

t oopn da toch ny rint dien dag
en ollesies geen oagelsteenn
da t woait en koed is of gesmoord
of da t juste vree skoan were is
da t meer of dertig groadn is
ne zunneslag de lats n dag
n dag da j noa t slachtuus goat

miskyn da t ne misryt dien dag
miskyn krieg t ne ne plattn band
of da z ne camion in brande skiet
da heel z nen boel de lucht in vliegt
of da n d er ny mé teegn kan
deure sloat up reize goat
n dag da j noa t slachtuus goat

vergét da latste oavendmoal
die sigarette of sacramentn
gén goeverneurs voe noa te beln
gén mins vroagt noa j ne latste wins
en nymand die een graf goa delvn
gén katte die n troan goa loatn
n dag da j noa t slachtuus goat

stoa j up bletjes die an frigos angn
versnyn ze joe van kop toe teen
zo da j gemakkluk in een zakske kunt
of in een komme of een panne
woarin da j in wa beuter brunnt
binst da t sop in under mule lopt
n dag da j noa t slachtuus goat

liefst ne maandag of ne diesndag
miskyn ne woensdag of ne dunderdag
moa moest t kunn de vriedag ny
de zoaterdag is slachtuus toe
de zundag zien de slachters moe
n dag da j noa t slachtuus goat
n dag da j noa t slachtuus goat

BEGUNN

k Peis dak joe ton voe n néeste kee gezien é
Ge kéek noa mie moa ge zei ny vele 
Ge smoorde sigarettn lik een filmsterre
En kwoare an t zoekn wuk dak koste zegn
En achter een nende droaide je joe omme
en ge kéek n nander kant uut

k Peis dak joe ton voe n twidde kee gezien é
Ge lachte zo skoane moa twos nie noa my
Myn erte sloeg zot en myne moend wos droage
En k wiste dak e twuk moeste zeggn
Moa toen dak nog ne kee keke
woar je ol weg

k Peis n dat joe ton voe n derde kee gezien é
Ge danste lik Nancy uut Sin City
Héeln dansvloer wos voe gy
t wos wienter en kwoare mé de velo
Moa toen dak midn nacht no rus rée
eek nietn van de koede gevoeld

k Peis dak joe ton voe n vierde kee gezien é
k trokke myn stoete schoenn an
En vroege u je twuk wilde drinkn
Gie dronk ne deca want t was te loate voe kaffie
Ge tikte me joen tasse teegn myn glas
en ge lachte en tei zukkn deugd

t Is lange geleen en k weete t nie zeker
moa k peise dat ozoa is begunn

NIEZN...

Wuk n two roars 
da j ommédekee moe niezn

t Kittelt in je neuze
heel je noaft trekt toape
en t is lik op da j ontploft
hee nie te kiezn
en nog ne kee en nog ne kee

En ge vynt géen vel van de keukenrolle
dus ge voag t mé j nand of
binst da j beskoamd kiekt noa de groend
en vandoa noa ol wie roend joe zit

Lik of da j een twuk gedoan ét da j nie meugt 

binst da j were by j positievn komt
en voars doet an wuk da j bezig wos

(Moar éigenluk doet t 

verschrikkeluk veel deugd!)

MOA VEUGELTJES TOCH...

Ké j dadde...
U j me ‘t noto zyt
en ge zyt een bitje verstrooid,
allez, nie da j nie uplet,
moa ge zit toch deels mé j gedachtn elders
en ommédekee
een heele zwerme mussn die van lynks komt
en vlak voa j ne noto dukt

en ge fringt, moa nie te geweldig
want miskien zit er ne noto achter joe
die zoe kunn in je gat ryn,
neen, ge fringt lik of
da j up joen teenn lopt
binst da ol joen oar rechte komt
en ge lustert of da j geene bok oort
en ge zegt: ‘moa veugeltjes toch...’

MIJLADRES

Hei Elvis, ét je nog ookn stuten
mé banann en pindakoas?
Zy je nog nerveus voar n uptreedn?
Woarom pak je joene telefon nie up?
Is t woa da j ne lucht brandt u j in je bedde ligt?
Da je nie kunt sloapn?

Hey Elvis, geloof je nog ookn da je
moe noastreevn woa da j in gelooft?
Eej Priscilla noois bedroogn?
Woarom bel je nie were?
Ge wit toch da dedee die mé joe lachen d r nietn van kenn?
Da ze geen smoake én?

Hey Elvis, ge moet t nie zeggn u j t nie wil zeggn
moa zy j nog ookn zo triestig van joe ma?
Wuk peis je va j ne schoonzeune gewist?
Ej, ortje gie nie noa myn berichtn miskien?
Ge wit toch da j up veel plekkn nog in de living angt?
Da ze joe ny zyn vergeetn?

Hei Elvis, zy ne ké eerlyk,
bestoat er nog n kanse up ne kombek?
Zoe je nog n kostume én woa da j in kunt?
Zeg, eej doa eigelijk wel ontvangste?
Ge wit toch da je voe veel minsen under ne neld wos?
Da je nog ookn under ne neld zyt?

Hey Elvis, a j t ol moetn weetn van te voorn,
gyng je gestopt zyn voe die ploate up te pakken?
Is t woa da je nu ne board ét? Da je vele up café zit
en u j droenke zyt joene broek ofstikt?
Kom zeg ne kee: oe kunn we joe bereiken?
Ee j soms een mijladres?