zaterdag 28 juni 2014

NIEZN...

Wuk n two roars 
da j ommédekee moe niezn

t Kittelt in je neuze
heel je noaft trekt toape
en t is lik op da j ontploft
hee nie te kiezn
en nog ne kee en nog ne kee

En ge vynt géen vel van de keukenrolle
dus ge voag t mé j nand of
binst da j beskoamd kiekt noa de groend
en vandoa noa ol wie roend joe zit

Lik of da j een twuk gedoan ét da j nie meugt 

binst da j were by j positievn komt
en voars doet an wuk da j bezig wos

(Moar éigenluk doet t 

verschrikkeluk veel deugd!)

Geen opmerkingen: