zaterdag 28 juni 2014

BEGUNN

k Peis dak joe ton voe n néeste kee gezien é
Ge kéek noa mie moa ge zei ny vele 
Ge smoorde sigarettn lik een filmsterre
En kwoare an t zoekn wuk dak koste zegn
En achter een nende droaide je joe omme
en ge kéek n nander kant uut

k Peis dak joe ton voe n twidde kee gezien é
Ge lachte zo skoane moa twos nie noa my
Myn erte sloeg zot en myne moend wos droage
En k wiste dak e twuk moeste zeggn
Moa toen dak nog ne kee keke
woar je ol weg

k Peis n dat joe ton voe n derde kee gezien é
Ge danste lik Nancy uut Sin City
Héeln dansvloer wos voe gy
t wos wienter en kwoare mé de velo
Moa toen dak midn nacht no rus rée
eek nietn van de koede gevoeld

k Peis dak joe ton voe n vierde kee gezien é
k trokke myn stoete schoenn an
En vroege u je twuk wilde drinkn
Gie dronk ne deca want t was te loate voe kaffie
Ge tikte me joen tasse teegn myn glas
en ge lachte en tei zukkn deugd

t Is lange geleen en k weete t nie zeker
moa k peise dat ozoa is begunn

Geen opmerkingen: