zaterdag 28 juni 2014

N DAG DA J NOA T SLACHTUUS GOAT

n Dag da j noa t slachtuus goat
liefst ne maandag of ne diesndag
miskyn ne woensdag of ne dunderdag
moa moest t kunn de vriedag ny
de zoaterdag is slachtuus toe
de zundag zyn de slachters moe
n dag da j noa t slachtuus goat

t oopn da toch ny rint dien dag
en ollesies geen oagelsteenn
da t woait en koed is of gesmoord
of da t juste vree skoan were is
da t meer of dertig groadn is
ne zunneslag de lats n dag
n dag da j noa t slachtuus goat

miskyn da t ne misryt dien dag
miskyn krieg t ne ne plattn band
of da z ne camion in brande skiet
da heel z nen boel de lucht in vliegt
of da n d er ny mé teegn kan
deure sloat up reize goat
n dag da j noa t slachtuus goat

vergét da latste oavendmoal
die sigarette of sacramentn
gén goeverneurs voe noa te beln
gén mins vroagt noa j ne latste wins
en nymand die een graf goa delvn
gén katte die n troan goa loatn
n dag da j noa t slachtuus goat

stoa j up bletjes die an frigos angn
versnyn ze joe van kop toe teen
zo da j gemakkluk in een zakske kunt
of in een komme of een panne
woarin da j in wa beuter brunnt
binst da t sop in under mule lopt
n dag da j noa t slachtuus goat

liefst ne maandag of ne diesndag
miskyn ne woensdag of ne dunderdag
moa moest t kunn de vriedag ny
de zoaterdag is slachtuus toe
de zundag zien de slachters moe
n dag da j noa t slachtuus goat
n dag da j noa t slachtuus goat

Geen opmerkingen: