woensdag 8 juli 2015

IS T NOG VERRE

Zoekn achter uus pasport, uus rybewys, uus vliegticket
de gazette ofzeggn, de gebeurs ne sleutel geevn
de frigo en de vriezer leegn, t woatr en de goaze ofsluutn
kykn ut r geld up de rekeninge stoat, de priezn uuttrekkn
de bloemn woater geevn

Kiekn voe d otopapiern, n verzékeringe ofsluutn
n poar boekn, ne dictionair en ne reisgids oaln
adressn verzoameln voe kartjes te skrievn, portefeuilje
en visakoarte ny vergeetn, en de loaders van
de kodak, laptop, tablette en uusne gsm

Uus geheugnkoartn, uus arte skieve en uuzne geheugnstick
batterien en koabels voe oales te verbienn
n kéese en sulfers, n Zwitsers zakmes, veiligheidsspeldn
tannstokers, ne tannbustle, champoo en zunnecréme
aftersun, oordoppn en uusne reservebril

Is t nog verre?
slap moa n bitje
Is t nog verre?
doe moa junder oogn toe

Uusne zwembroek, uusne duukbril en uus strandsletsn
n poar oenderbroekn, n poar t shirts, ne short, sandoaln
en ne piezjamma, uus ooftkussn en uusne slapzak
n tente en n groendzeil, n tasse, n talore, n mes en n versette
uusne frigobox

Skérzéepe (ge wit moa noais), ne kam, nivea, en oorstokskes
ne nanndoek en ne woséndje, n noagelskarke, douchegel
Dafalgans, Imodium, Rennies en Asprienn
n skoare en plakkers, snelverband, oentsmettienge
n twuk teegn muggebeetn, ne stok voe up te bytn

Oestsirope, tablettn teegn t zéer in de kele
ne neusspray, n twuk teegn n ooroentstekinge
n twuk teegn reisziekte, n twuk voe te kunn kakkn
anti biotica, anti malaria, anti ebola, zworte zoolve,
zoolve teegn de kursbloazn, zoolve teegn de peste

N parachute, n machéte, n luchtpistole, n goe gezoendheid
ne lange broek, n poar goe skoenn, dikke koesn, n wienterveste
termisch oendergoed, anskoenn, n mutse en n sjarpe
rinnekléers, n woaterzuuveriengsstation, n kookvier
n éeuwige kalender

n noadnummer, oet voe vaste t oenn, n testament

Is t nog verre?
slap moa n bitje
Is t nog verre?
doe moa junder oogn toe

zaterdag 4 juli 2015

VREE BOITE

Ze woarn goddeluk,
d oanzichtn van de minsn die binn kwoamn,
moa k moete ny klappn,
k geloofde zelve myn oogn ny
toen da k de deure oopn stoake
Sirre a zyn grysde skorte an, pottezwort
zyne bril vul skreevn en geplakt
en lik oalsan diene n oede zwortn n oed up zyne kop
Je rée mé ne bakwoagn vul stéenbrokkn
deur de café, slalomde tussn de barstoeln,
pakte z nen droai roend n biljart
en je kéerde em uut in de garoage;
t wos lik of da t de groate grysde wolke die upstéeg
em achtervolgde binst dat n weg réed
Je wos bezig mé ne meur in te smytn

K moeste droain dien n oavnd
en k a de muuziek nog luwer gezet dan anders
moa zels mé de Pixies of Sonic Youth
kost je de sloagn van de moakre
oenmeugluks overstemn
Uj d r ny mée teegn koste,
en ge liep noa buutn voe t stof uut je loengn t hoestn,
zag je in t schiensel van de stroatluchtn
oe da de stofwolke zelve
wok probeerde weg te groakn
en olle kére ut de deure oopn gieng
kwam r n déel mee die em lik n viruus
mé de zuuvere buutnlucht miengelde

T wos zoaterdagoavnd
en olleman kwam binn, elk up zyn maniere;
de punkers mé under oanekamn
woa da j joe zéer an koste doen,
lange keetns en zworte leern vestn mé pinn;
de wieties mé under dreads
mé van die gebreide mutsn
in reggeakleurn over getrokkn
en die héekn ‘ozoa’ zeggn, en ‘witjewel’;
de rockers in jeansvestn met under kroage rechte,
die stoan te sjiekn en te sjeikn an toog,
de straigt-edgers mé van die boais
toet an under knien en veels te lange mouwn

En oal die ander soartn die doa zoatn
moa woa da k nu ny up kunne komn
En ga t on wok nog oal de tjoaloars
die ollene an n toog iengn,
of in éen van die toet up n droad
versleetn zetels zoatn of loagn

Moa binst da t n oavnd passeerde
begostn z oal up mekoar te trekkn
Voe te begunn grochtn z n bitje mé ne kée zochte:
wos t van nu en ton noa buutn te goan
of binn ne pit te smoarn in n duuk
(uplettn da Sirre da ny zag wei!),
wos t van te zuupn,
of lik de gastn mé under uutgerokkn boais
van woater te drienkn -
ort, k weete nog oalsan ny
wuk da da wos die doa in de lucht ienk

of toet, van die n oavnd weete k t wel:
n dikke loage stof van koolk en stéens

Moa t wos lik of da nymand em da antrok,
en t wos ne n oavnd lik ne n andern in de Combi
Koppeltjes zoatn te vrijn an t toog,
de para s woarn an t biljarn,
en d r nog ny uut of da ze nu boel giengn moakn of ny,
de straigt edgers zoatn in kléermoakerszit up t podium,
de rockers zoagdn achter ‘mr cab driver’
uut die nieuwe ploate van ne zeekre Lenny Kravitz,
en teegn dat t spel endigde
en we noa buutn moestn omda t ier gienk sluutn
woarn w oalemoal eevn grysde

En Sirre dei voars,
héel da weekend, en de doagn d erachtre;
je wos nu bezig mé t plak van de meurn te kappn,
en ne weke loatre wos t lik ne nandre café
woa da j binn kwoam, en moete k t nog zeggn?
T wos verdomme de skoenste café da w kendn,
we woarn d r n bitje stille van
en uus adoroatje voa Sirre
wére n stik groddre

BESSNJENEEVRE

Twos de verjoardag
van n doad van Ian Curtis
en in t Joc in Iepre
giengn ze héel noavnd
muziek van Joy Division droain
We verzoamelden in de Combi
binst da w twyfelden u we wel giengn goan,
en we bleevn nog n ende angn
moa tenn de reke -
uus tandvlées begost oal tope te trekkn -
vertrokkn we mé twée oto s
En treurn da we dein!
Oal is t da w de muziek -
en surtoet wie dat r achter zat -
moa lange achter dat n em uphangn at,
an léern kenn
T wos n bitje lik mé John Lennon

N dag dat n doad wos
ak wok voe n éeste kée van em hoord;
buutn wos t doenker
moa oales lichte up van de sneeuw
en k zoate in de zetel te kiekn noa t niews -
en ze woarschuwdn ny voe gevoelige kiekers -
en ton zat n doa, an ne witte piano
in z n geweune kléers mé da brilleke,
t wos verschrikkeluk slicht beeld
en je zoeng ‘Imagine’;
k woare dertiene
en t wos lik ne klets teegn me koake,
en za n em doageskootn
en k ka ny éens geweetn dat n leefde!

K voagde de troann uut myn oogn,
ozoa da nymand t koste zien
en ka d r subiet spyt van,
want eegluk wilde k dat ze t ollemoale zoagn,
de grotste rampe uut myn leevn
wos vandoage gebeurd
en nymand die da an my koste zien!

Soit, we zoatn doa ne héel n oavnd dinne te doen
en te lange latstn giengn ze sluutn,
moa uut compasje wildn ze nog éen drankske geevn,
en we kochtn elk n floske wyn
en we kwamm d r lik héel deure:
k weete nog da k twoasn speelde up ne piano
ollist da k géen piano kunne speeln
en k weete nog da k n twoasn danste up ne n toafel -

en kwamme wakkre
en k zoate in n doenkern in myne koamre
up de groend, mé miene rugge teegn de kléerkasse
en neevnst my stoend Wim
mé wie da k n uus déelde,
t wos warme an myn andn,
en d r viel kloarte binn vanuut de gank,
‘goat ut’ vroeg Wim
en k kéeke noa myn andn die plakten
en oales wos road en k zeie ‘bloed…’
‘Moa ba nint’ zei Wim
moa je kloenk ny overtuugd
en je vroeg: ‘eej bessnjeneevre gedroenkn?’,
en k peisde en k peisde moa k woare t zeekre!
Doabie, k kriege de skiete van bessnjeneevre
en ‘nink’, zeie k, ‘nink!’

en ton loage k in myn bedde
en myn nooft wos vanbinn ontploft
en a t géen zukkn zéer gedoan
ka d r teegn gesleegn!
En k kéeke roend mie,
noa myn kussn,
oender de loakns,
noa de groend by me kléerkasse,
tussn myn viengers
Moa nieverst n twuk roars te zien…
Miskien
ak t gedromd -
moa vanboovn dei t te veel zéer
voe nu vele te peizn
en k stoene up,
en k kroape in bad
en k loage n ende te weekn
en k voelde my nog slichter,
k kroope d eruut en droogde my of
en k trokke me kléerkasse oopn

N zeure geure kwam noa buutn
en t is ny omdat road wos
dat t bloed wos
up myn imdn
up myn broeks
up myn oendergoed
moa k woare oendertussn wok oal zeekre
dat t géen bessnjeneevre wos

DEEN

T wos kart voa de zessn
en we zoatn in de Cambrinus

We kwoamn doa oale weke de moandag neuchnd
achter t werk mé uus zessn;
we dei n tope n nacht in t weekend
Twée keern twoalf eurn en we woarn d r van of
U we de zoaterdagoavnd toe kwoamn
zei n we teegn mekoar: ‘morrn is t de latstn!’

D r stoend n kléen vintje
mé ne groate bloende krullekop upsiets an toog,
zoa kléene dat n juste boovn t toogblad koste kykn,
en da wos ton nog omdat n em
up trok an z n andn

De caféboas at n dubbele koekestuute
mé roziens woa dat n indelukske beetn uut pakte -
n overskot van de zundag -
binst dat n de gazette las

We trekteerdn elk up toer,
oale kere zes pintn

T wos zukkne café woa da je,
uj ny mee koste, wok n bongske koste vroagn
Doamée kostje ton loatr nog éen drienkn
Moa da dei n we ny,
we maktn da w mee woarn -
wok in t begun da w ier kwoamn
en kaffie mé dreupels droenkn
Ze kostn t jestig frang t stik;
zels ton wos da géen geld

Ik an sjanse, k woare begunn de twientig
en k weunde n bitje vodder in de stroate
dus k moeste ny verre
Moa de latste kée
woare k wakker gekomm in de gravé,
oenderd meters van m n deure,
en t woarn oal pittn in m n koake

K zyn ton up myn knien
noa ruus gekroopn en k moeste my vast oen
an de gevels neevnst my
Héel mé me n oar moa nuchter genoeg
voe ton oal beskoamd te zyn

K woare n neenigstn ny:
Jackie vertelde de weke d erup dat n
in n oek van z n slapkoamre a stoan pissn,
ny weetnde woa dat n wos,
en Luc wos snoens wakker gemakt deur zyn vrouwe
voa z n deure in z ne noto dy stoend te droain
De réste van uus company a gezweegn

Twoalf eurn werkn, moar oalf geetn éen
en dreupels mé kaffie:
t is géen goe combinoatje,
en méen da ton moa ofgeskaft

‘Zes pientn!’ zei Godfried
N boas lei de réste van z n koekestuute doa,
voagde zyne moend of mé de rugge van z n and
en begoste te tappn
‘En géft die joengne wok éen’
Binst dat n zyn geld uutoalde
wées Godfried noa da vintje mé z n bloende krulln
dat oal géekn noa r uus stoend te kykn

‘Ge moetn deen ny trekteern’,
zei de caféboas,
‘zyn beuzn zittn vul mé bongs’

Voe n éeste kée kostn we ton
de kléen zyn stemme oorn
binst da z ne kop purpre kwam van koleire;
t woa moeiluk te beskrievn
en ny voe te zeevern
moa t geléek nog méest van oal
up t gekwoak van ne puut:

‘Kée ze vergeetn!
Kée ze vergeetn!
En k zyn kik géne Deen!’