zaterdag 6 februari 2016

VLIENDER (voe Dries & Steevn)

Woa komme gy uut gekroopn,
vliender,
die probeert te vluchtn
in éen van oal die dagluchtn
moa nie kan kiezn
Wuk verwacht je gy u j landt
up z ukkn geel verziep van plastiek?
Ge zet joe up n kasse van Ikea;
zoe j gy t verskil zien
tussn modern en rustiek?
U j nie beter wist
zoe t byna skoane zyn voe zien
oe da j gy danst up Tame Impala


Myn erte brikt u j nere strykt
up die licht vergeelde bloemn
up de kafte van ‘Oales over cactussn
en vetplantn’ van Lecturama,
bedroogn deur fotografie
van meer dan dertig joar geleen
Moa ge lat joe nie doen en
lik of da j nu éest ne kée
mè jezelvn wil overleggn
ploaj je joen vlerkn sierluk toe

Ja, t is februoarie,
t is koed en t rint en t goa nie sebiet
verbeetern volgens Frank
en k zoe zoa géern elpn
moa k weet ny oe
Zoet r hoop zyn voe ne vliender
in ne kringloopwienkel?
K komme d r héel triestig van
van joe zoa te zien strydn
en k meuge d r nie an peizn
da j gy miskien nog noais
een bloeme in t echte é gezien

ZZTROALBY

Zoek k ik meugn joen zztroalby zzyn?
Voe joe wille k zztroaln
My leevn geevn
De zztop uuttrekkn
Uj oal gét ee wuk daj wilt
Woarom zzoe j t ier
Nog rekkn?


K zzoe joe zztroaln toe da j blienkt
Toe da j zzpint
Moe nie benauld zzyn
Voe joe géen zztroalingzzgevoar
K goa voarzzichtig zzyn
Moa myn zztroalbyleevn
Geeve k an joe

En loatr, uk d r nie mée zzyn
Zzoe k t tof vienn da je
tuzzn oal de kéern da zze je zztroaln
nog ne kée peizzt an my
en ton mizzkien zelzz t gevoel é
da j my mizzt
T izz ton nie voe nietn gewizzt

GEKOMPLIKEERD

N boas van n Noek zwoait noa my uk binn komm en noa n toafeltje loope, en je stikt zyne pienk nie omooge lik of dat n by andre klantn doet moa je roept: ‘n Fortje?’
K wyze noar em binst da k troage knikke, en je lacht. N poar gastn an toog droain under omme voe te kiekn, curieus noa mè wie dat underne god da zoa goe kan doen.
‘Zyn d er nog chicons in espe?’ vroage k ut n t glas nere komt zettn.
‘Bejoat’ zeg ne, ‘en t zyn levende veske!', en je leg n papierke, n mes en n versette voa me neuze. T glas eet yskoed, en bedoamt van de wamte. Perfect voe n Le Fort die nie uut de frigo komt. Jee my de latste kée héel t verhoal van Le Fort, den bruun n Omer, gedoan. K moete éerluk bekenn da k nie an Omer benne. Moa diene Le Fort is n skot in de roaze!

T is were n géestige potpouri up Joe Fm, en t is nateurluk vrée jammre dat n doad is, diene Glenn Frey van The Eagles, moaja, oal n andern kant giengn we ton nu verzekers nie zittn luustern noa ‘Hotel California’... T stuupt em n twien voe n noend te stréeln die up de matte an de deure ligt, en die doet lik of dat t em nietn doet.
T komm ne vint van de wc, binst dat n zyn imde roendom roend in z ne broek duwt. J ee van die fyne béentjes die nogoal ofsteekn by zyne buuk die indeluks uutpuult, oal byna eevn erg lik van de mins woa dat n neevnst goa goan zittn. Stevie Woender zet ut machtige ‘Master Blaster’ in; kee n twoasn geleezn dat da n ode aan Bob Marley is.
Ze kykn noa mekoar.
‘Ge doe gy my nie vrimde.’
‘Wel, gy my wok nie.’

De klapdeure zwoait oopn en doar is ze, de boazinne mè eur levende veske chicons in espe. Ze zet r n dampnd potje patattepuree uut n pakske by, ‘smoakluk’ zeg ze en ze joag n oend weg die ne kée kom kykn. Die puree is lik kolle, moa k trekke k t my nie an, en k breeke t skoan bruun gegrilde koaskostje oopn binst da k meewiege mé ‘You sexy thing’ van Hot Chocolate.
‘Bevergem, dat is éegluk Zwevegem’, zeg n éen teegn n andern. ‘En dienge speelde mee, Maaike Cafmeyer.’
‘Moa’, zeg n andern die mè ze n ooft skud, en verzekers van n andere planete komt, of oalyk nie wan je kryg ne djok van de vrouwe die neevnst em zit. Moa dat eet n éen ton were nie gezien.

‘En Freddy De Vadder ee da gemakt, ge wit wel, diene stand up komédiant die éegluk Bart Vanneste noemt.’
‘Oeieoei’, zegt n andern, ‘da s gekomplikeerd!’
‘Ba nint’ zeg n éen, ‘da s lik mè Will Tura, da s toch wok Arthur Blanckaert? Ewel, da s t zelste! Diene Freddy, allez, Bart, deen kenne k ik oal lange wi! Oal van ut n éeste kée speelde in t Capitool in Gent.’

De vrouwe van n andern stoat oal rechte te wachtn mè eur veste an binst dat eurne vint zyn pinte - die nog verre vul is - in éen teuge noa binn giet zoender te zwelgn. De koas up myn chicons wos miskien beetre gegrild dan n andre kée, moa d espe is nu wel zwort vanoendern. Ge kunt t nie oal een.

Uk voars goan, komt r sjuuste een héele bende volk toe. K kyke an de deure nog ne kée bachn my voe saluut te zeggn, en k zie de caféboas doa stoan, achter zyne toog, pintn an t tappn, zyne kletsekop blienkt oender de spots. En binst da z under vestn ofdoen, over barstoeln leggn en verbroedern, skuufelt n vulle halloo mee mé Madonna. Ut de deure toe is en uk buutn in de rinne stoa kunn k em nog oorn.
‘Like a vi-i-i-ir-gin!’

OALES KOMT OALSAN WERE GOED

Oales komt oalsan were goed
De dingn gebeuren gelykoaloe
Moa ge moe ny wanhoopn
Joen karre kéern en wegloopn
Want oales komt oalsan were goed


Echt elpn kunne k joe ny
Ke kunne oalene moa beloovn
Da j nie moe treurn, da nietn bluuf deurn
En da j doarin moe geloovn
Up nen dag goai my geliek geevn
Ge moe coroazje éen, veel coroazje éen
Uut joen bedde komm, nie upgeevn
Want oales komt oalsan were goed

T is echt, meug my geloovn
Ge moe j ne kop nu nie loatn angn
Eést of latst, ge goa t wel zien
T komt oal in orde, byt up joen tann
T is géen avance van te treurn
De dingn gebeuren gelykoaloe
Want kyk, zels zoender joe
Komt oales oalsan were goed

Oales komt oalsan were goed
De dingn gebeuren gelykoaloe
Moa ge moe ny wanhoopn
Joen karre kéern en wegloopn
Want oales komt oalsan were goed

11 JANUARI 2016

Voe elk viere, da zoe moetn genoeg zyn, zeg ze
Je wos em ton toch oal n ende ziek, zeg ze
Zy j gy nu héel uut noak van n twien da j noais gekend é, zeg ze
Da s éegluk t zelste van n beuterkoeke, zeg ze
Eiers, bloeme, beutre, melk... en ja die suukre, zeg ze
En ze zingt binst da ze bakt, ‘Ground control to major Tom...’

ZOENDER JOE

Ge stoat an n ofwos ge kykt noa buutn
Eegluk zoe j de ruutn moetn kuusn
Moa éest goaj n woste insteekn
De beddn upmoakn t stof of doen
En wuk goan we vanoavnd eetn?
Ge goa nog moetn kommisjn doen
En ge moe nog achter nieuwe skoenn
Moa ge twyfelt u j wel weg goa groakn
Miskien ku j n twuk mè réstjes moakn


De pompiers komn under nieuwjoar vroagn
Ze bluuvn skoane an de deure wachtn
Binst da j n briefke van tiene zoekt
Ge goa van dizze kée j nen plang moetn trekkn
Een anvloppe mè oalene kléengeld geevn
Moa ge kunn géen riesiekoos pakkn - ut brand
Ge meugt die gastn nie teegn joe éen
En nu moa hoopn da t géeneen goa telln
Miskien komn z anders t vier ansteekn!

T broad is up de frigo leeg
Noend slapt in z n mande
De katte zit an de ruute te muukn
De lucht zit toe t begunt te smuukn

De madam van de gebeurs belt an
Uj wok oal héelsan mè n stroampanne zit?
En eur goazevier werkt mét n illetriek
Moa voe n potje kaffie ee ze nu wel tyd
Wan ze kan nog ny begunn mè kuusn
Ge moet n boel toch éest stofzuugn?
Ze bluuf moa tettern eur stemme vool weg
En t is lik of da ze nooldn in je n ooft steekn
Ge lop noa de wc ge goa moetn spuugn

Ze roept uj miskien in verwachtinge zyt?
Up joen knien en in troann moe j lachn
Moest t woa zyn ton noem je t kindje Jezus
K zyn ny goed zeg je en j kruupt in j bedde
Ge nestelt joe diepe oender de loakns
Ge sluut joen noogn binst da z de deure toe smyt
En ge peist an n dag da j ier kwam weunn
Da j de kleurn koas voe de plafongs en de meurn
Wuk is t r éegluk mé junder gebeurd?

En g hoart jezelvn oasmn
En t kussn is zochte oender je nooft
Ge kom moe van t geruus in de verte
Van de wereld die droait zoender joe