maandag 29 december 2014

SOEPE


Kelly erriveert up oedejoarsoavnd in New York
woa da s ontdekt da ze kan poaldansn.
Rudy, eurne n ex, zit toevallig in t publiek.
Jan is vies, moa je wit ny goe voe wuk.
Marc en Bert goan noa d oern voe n verzetje.
Tom z n sleutels liggn binn, je stoa voa z n deure in de rinne.
Elizabeth is teegn noek van ne roenn toafle geloopn.
En Mario is up zoek noa zyn peetre,
moa je zit by ze meetre die dement is.

En de katte duwt mé eur gat teegn myn neuze
en noend is oal héekn an t blaffn in nof
en gie lig te sloapn

Jan kiekt of zyn trouwkostuume nog past, ze spant n bitje 
moa t voal mée, en ton doet n zyn wienterveste, 
z n mutse, z n sjarpe en z n anschoenn an.
Marc en Bert moetn fringn voe n eevrzwyn 
die up zyn duuznde gemakkn de boane overstikt, 
goan é poar keern overkop, en sléern up under kappe in dyk.
Tom doet n toer van n blok voe oalachtre binn te groakn,
gelukkluk doet n zyn achterdeure noois up slot.
En Mario zuupt dreupels achter de stoasje.

En de katte joagt up de kassiene achtr n loate vliege
en noend zit oender t saarzeke an mien teenn te lekkn
en gie lig te sloapn.

Kelly ziet ommedekée Rudy in oal da volk
da noa r eur stoat te kiekn en d r spriengn troann in eur oogn
moa ze doe geweune voars, ze stikt zelfs nog n tandje bie.
Elizabeth verskiet eur n bulte by n docteur die zegt
da s oal acht moandn verre is en ze lopt weg oal tiern en tuutn.
Oal klutternd komm Mario wakkre up n bankske t middn t stad. 
Jan é geetn bie n Chinees en drienkt ne n Irisch koffie.
Tom z n achterdeure is olyk geslootn, en t giet woatre.
Je doet oal zyn kleern of en je lat m in t keldergat zakkn.

En de katte kiekt noan achterkant van n téleviesje
en noend ligt mé eur oogn toe te bytn up eur stokske
en gie lig te sloapn.

Rudy krieg n skie en Elizabeth ne twéelieng.
Mario kom tuus en zeg teegn zyn vrouwe da tn kiest
voe z n lief, en je volt doad. N artoaderbreuke.
Marc en Bert komm neevnst mekoar wakkre in de klinieke, 
olletwee geblutst en gebuuld en mé n been in de ploastre.
Tom zit vaste in t keldergat, je grakt noch weg noch were.
Een danseresse is doagestookn, zéen eur gevoen in t wc.
De vrouwe van Mario probeert een verband te vienn
en ze bokt up ne brief an eurzelvn van u ze nog kleene wos.

En de katte lig bie joe up joen saarze
en noend lig te sloapn up miene skoat
en gie lig te sloapn. En ik begunne te goapn...

PRIVE UPTREEDN


'Vint, gie bespeelt die snoare goed...',
z orte mé eur oogn toe.

'En wien is da?' K Verlore mie in ne solo.
'Joe... Coc...ker?' Z a lik oasme tekort.
'Joe Cocker?!' K verstoen d er nietn van
moa k feselde in eur oare:
'T wos Dick Dale'.
'Surf!...', piepte ze mè ne snak.

Verschootn van eur muzikoale kennisse
goave k nog een tandje bie, toe da ze riep:
'Wie zeidje doa? Dick Dale?'
Ze kreeg de sloppe lach.
'Joe Cocker speelt juste moa luchtgitoare,
en zelfs da doet n moar oalf', 
k koste t ny loatn van zeggn.

M éen t uptreedn moetn stille leggn.

MAO


Mao éen w eur genoemd
K kwam eur verleen joare teegn uk va me werk noar uus rée
Ze zat t middn de boane up de rienk;
k koste nie anders dan stoppn
K liepe d er noa toe en ze zat mé n poar sproengn in dyk
K kroape were in miene noto, en zjuste lik 
of da k wille anzettn, wos ze doa wére
K zyn utgestapt en ké eur meegepakt,
anders zat d r doa n dag d erup wére
zukkn plekke vul oar up n tarmac

Z ée heel miene noto deurzocht, lik ne drugsoend 
Ze zat in mien nekke, bachn de zetels, 
up miene skoat, oender mien pedoaln
K a kompasje mé da béestje,
in éne kée weg van olles da t kende,
moa z ée gén sekoende gekermt
K kwoame d r mee tuus en mien vriendinne zei 
da k géne skoendre kadoo a kunn meebringn 
voor eurne verjoardag
Ze noemn da sjanse

Nu, we zochtn ne noame
We vertrokkn by miauw, over mauw, en we 
kwoamn ten lange latste uut bie Mao 
In t begun miekn we d r dikknst
n kluchtje van: Mao, t zyn toengn! 
Nie da ze doavoar uut de struukn kwam, 
z ét geen vis, ee j da nu nog geweetn? 
Moa n speelveugle da da is, en ne nacroboat:
ze spriengt van up de groend toet i j ne nekke
moa ny olleman is doa eevn mee gediend

Sins da s ier weunt, vinn w olle weke 
up ze minst n oave muuze in uus, 
en zien we géen veugels mée in uuzne nof
De slimste zyn weggebleevn, de domste ées upgeetn
Soms bring ze ne vis mee uut de pit van de gebeurs:
t is voe ollemoale geliek, da is eur communistisch kantje
Ze kan d r nie an doen, t is oe da z is
Ze komt en ze goat lik da t eur past, 
ze slapt in de zochtstn zetel en ge meug ze streeln, 
moa ge doe best je n anschoen an

En uj t ny mée verwacht kom z uut eur eign 
en wil ze spriengn up joene skoat
Z is vrée gewoarig, is t ny gepast ton zet ze t an
en z iej ze kwyt voe n poar eurn
Moa t mag ny rinn, anders kom ze wére binn
héel uut n oak en skuddnd mé eur poatn
Andoenluk oe da z in doenkern an de ruute kan zittn wachtn, 
neevenst uus in de zetel noa ne filme zit te kykn
of up eur langde in eur mande ligt te miauwn in eurne sloap
Mao, ne beetre noame ee we ny gevoen

NETJE


Kwoare up boane mé miene netzak
m n stuutedooze en n pulle kaffie
t wos néestn dag, k begost in de vroegn
en k moest an de kléedkoamre wachtn
de chef gieng mie doa komm oaln
De deure viel achter mie in t slot
en de machienn kloenkn luwer en luwer

Een voe r éen kwoam ze binn, bléek
en liepn deure, kéekn zelfs nie oversiets
binst da ze klaptn van t wéere
van t nieuws of van t voetbol
en ze deijn underne n overal an
en under netje up under ooft
Oal die stoere vintn twos wel komiek

Binst da k doa stoene te droain
bie die vrimde minsn in oal da leevn 
woadeure da t lastig is voe te peizn
wuk da de dingn ten lange latste 
wel n bitje vergemakkelukt 
ge zoe biekan geloovn
da s ze d ervoorn gedoan éen
Ja, t is zelfs oast te verstoan 
dat r zyn die doa héel under 
leevn éen gevrocht

Binst da k doa stoene te droain
probeerde k d er ny an te peizn 
oe da t buutn wos, doa bach n die deure:
nog ny hélegans kloar en lichtjes gesmoard 
moa zo fris en zo oopn en zo stille -

‘KOMMOAMEE’ riep de chef; 
k an n voe n néeste kée ny zien komm, 
'GEMEUGTRSUBIETANBEGUNN',
je liep oaltyd gejoagd woadeure da j achter
m moest loopn en je klapte zoa rap 
da k m noois tevulln éen verstoan
'MOAWOANEESTACHTERNENOVERAL
ENNSKOANNETJEVOERINJOENOAR'

NE SKOANE DAG


k moeste peizn an dien n dag
da we ne klabband an 
lans d otostroade
(t wos voe r olletwée 
néeste kée 
da we plat stoenn)

d otoos vloogn lans t uus oorn 
en de wiend snakte an uuze kleern 
en trok an uus oar
en we woarn tenn n oasme 
en verre oal uuze coroazje kwyt
u w t reservewiel voen

moa teegn da we wére vertrokkn 
zoagn we t wéeroal helegans zittn 
(we woarn vrée fleksiebel in dien tyd)
woarachter da we indeluks misréen

(we leefdn nog in n éeuwe
woarin da w peisdn 
da Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’
saajns fiksjen wos)

t wier uuze ergste ruuzje toe ton toe...

nie diene platte band of da verdwoaln
moa da we doarachter zwéegn
uurn-an-ne-stik...
indeluks triestig kwoame k doavan

doa moest e k nu an peizn
an diene dag

da wos ne skoane dag

dinsdag 16 december 2014

FYKSIE & PRODUUKSIE


Wére gewerkt an de loopnde band
en wére mien meters hoald

De chef wos vrée kontent
je glimlachte en je gaf mie n and

Moa wok oal doe t n da ollekere 
ge komt da noois gewend

zondag 14 december 2014

SLOAPN


Ge stréelt noend die in de zetel ligt en ge droait de stoovn uut
chekt t goazevier en ton goa j noa boovn
Ge kiek nog rap ne kée noa buutn, trekt de gordienn toe 
en t dekbedde over je n ooft voa da j de lucht uut doet

Soms eej van die doagn da j d r nie teegn kunt
gee nie genoeg gesloapn moa t is je neign skuld
Ze zeggn: n kermesse is n géeselinge wéerd
Moa ge moe t r uut, kost je d orloge were droain...

Uj slapt kuj reizn in n tyd, en t olle nachende uutklappn 
mé diene mins da j wos moa ny mée zyt

Wan by da j nu Obama zyt of Prince, de Fonz of Helmut Lotti
boekn schrieft muziek makt uuzn zet papier plakt striekt
danst of inne fabrieke werkt tis voe iederéen geliek
uj nie kunn sloapn goa j t ier nie lange trekkn

En ollemoale droomm we - soms zyn uuze droomn privé
en soms droomn we van t selste, zyn we tenn u w oentwoakn
of is t lik of da we nietn éen gedromd
Komn wakkre ool lachn of in troann moa we weetn nie mée voe wuk

Uj slapt kuj reizn in n tyd, en t olle nachende uutklappn 
mé diene mins da j wos moa ny mée zyt

WUK ZEG JE


Ze zeggn: de zée zit vul mé vis
Oe wréed uj wit
dat de groend ier vul mé tettingn zit
En uk kleene woare reek ne kée
in miene kortn broek mé miene velo in n dyk
kwoare genitteld van kop toet teen

Ge peist miskien: ‘t is ne vrimdn
en daj meer van ier zyt dan ik
omda j ier geboorn zyt
Moa r ik weun ier van voa
da j moedre t zag zittn mé je voadre

Gée twée soortn minsn:
dedee die under omme droain
en noa binnn goan
en dedee die bluuvn stoan
voe te zwoain

Ort, zelfs god kan ne slichtn dag éen
van achtsn dag miekn toch wok
ne twiddn moandag?

Wuk zeg je?
Zie j n bitje doaf miskien?

Wuk zeg je?
Verstoa je gie géen Vlams miskien?

Wuk zeg je?
Eej je gie gesmoard miskien?

Oloe? Oloe? Oloe?

Olles gebeurt up t internet
moa mé de verkiezingn
stoan d r plakkoatn lans de boane
ol die skoane lachnde koppn
ze stoan doa nie slicht
tussen de koein en de skoapn

Ge meugge t mie nie kwoaluk pakkn
moa k kunne t nie elpn
n twien moet t zeggn
alliz, éet r nu echt nog noois n twien gezeid
da j ne noasme stienkt, zelfs uj zwiegt
of eej geweun n selectief geheugn?

Wuk zeg je?
Zie j n pieln leeg miskien?

Wuk zeg je?
Eek n twuk gezeid miskien?

Wuk zeg je?
Zy j nie van olier miskien?

Oloe? Oloe? Oloe? Oloe?

Mohow... Mohow...

SKIETER


Uk vroage da ze goa t uplettn
lacht ze en zeg ze ‘gie skieter
ge zoe n twie besmettn
mé joen benooldheid!’

Moa r uj e ier buutn komt
kom j in d oopn ruumte
en zy j dus n ruumteskip
en us ze eur neeroaln
of us ze geweune moa verskiet
en weg vliegt n emel in
ton zie k eur noois mée were

Want k beseffe vrée goed
oe da k t getroffn éen
da ze ny van oenderd joar geléen
of oenderd kielometers vodder is
en oeveel chanse ku j éen?

Dus zoe j géne skieter zyn?

GELUKKELUK


Gelukkeluk is miene leevr nog goed

en voel em nie dikkns zittn binst n dag

en ook ol doe m n oar soms zéér

ke kruupn méestal uut m n bedde mé ne lach

Want achter n glas vul vitamiene C

roend tjooln in t stad mé n poote druuvn

ne groote spaghettie in resto San Marco
en te zwéern da k nuchter goa bluuvn

Zitte k teegn te zessn weerol an n aperitief

te loate te warme te koed of te oed

t is toch géen avance van joe te verzettn

gelukkeluk is miene leevr nog goed

HALLOWIEN


T wos vandjoare miene toer
voe r eur noa t kerkof t escorteern
We woarn ne n dag te tieluk
en t rook r noa zéepe en blikwoatre:
ze woarn bezig mé de groate kuus
Tis woaterkoed’ zei ze,
en k krége rilliengn us ze de boovnkant
van eur and teegn mien koake stak

Ier en doa stoenn der plakoatn
mét n uutleg da ze plekke moestn moakn
woadeure da eur voadre en eur moedre
achter ool die joarn oliek nog
uut mekoar giengn goan
Wok n broere en n zustre
moestn were noa boovn

K keke noa ovoalne, gëemaileerde fotoos
van joenge minsn da k juste moa kende
van in ne n album
en van up ne koadre in de gank
T kwam doenker
moa twoa nog moa achternoene
en t begoste te woain

T goa mollejoengn rinnn’ zei ze
binst da ze de kol van eur veste
teegn eur kele trok
We makten toern roend zworte plassn
en liepn gejoagd tussn skéefgezakte groavn
zoender noamn

Ne noedn treurwilg ield zyn wortels
boovn de groend
Toen da k eur wére noar uus rée
liet ze me stoppn bie n bakkr
Dikke druppels klabbéderden up de kappe
Stik mie moa r in brande’ zei ze
en ze pakte n ferme beete uut ne éclair

zondag 26 oktober 2014

N APOCALYPSO BLUES


Ge moe géen Nostradamus zyn
voe te weetn oe da t goa endign
We zittn ollemoale in t selste boatje
Gedaan mé wachtn up informoatje
T speel géen rolle wa da d r gezeit is
Deen die wient vertelt de woareit

Zwieg ge mak my benauld zeg ze
met ol joen rampscenarioos
vroeger woare gie ozoa nie zeg ze
wuk is t r toch mé joe gebeurd
Zo negatief da j gie gekommn zyt
vroeger liete gie mie lachn zeg ze

Soms eej van die doagn 
daj peist da j grodder zyt 
dan da j zyt
moa gée ze noadig 
voe de doagn
te compenseern 
da j je joe zo kleene voelt

Ge wil oorn wuk da j geern oort
moa nie da w uus moetn weern
Wan mé wuk is t da j éegluk inzit?
Da we zoender illetriek goan volln?
En bie da j ne mins, ne veugle of n kobbe zyt
we zyn ier ollemoale eevn geern

Gort te vele noa t nieuws zeg ze
Lange geleen geloofde k in perfectie
Mé veroedern léer je leevn mé de gebreekn
Nie da k d r nu mee dweepe moa
k zie de charme van n bule
Ik wok zeg ze volla ne klop up joene kop

Soms eej van die doagn 
daj peist da j grodder zyt 
dan da j zyt
moa gée ze noadig 
voe de doagn
te compenseern 
da j je joe zo kleene voelt

Gie zit mé n depressie zeg ze
Moa oe ku j positief zyn 
U j ne ké goe roend joe kiekt
K misse n tyd da w juste moa 
benoald woarn van de Russn...
Gie moe noa n specialist zeg ze

TENN DAG


Kweete dat nog veel te vroeg is
en da j doa nu nog nie an peist

moa ge moet er e kée up lettn
uj vanoavnd of vannacht in je bedde kruupt

t begunt ol mé oe da je joe nere legt 
ge lat j zakkn in 'sloaw moosjn'

oe oengloofluk veel deugd dat t doet 
t moment da j nooft je kussn genakt

UUZN

Uuzn zyn slim
t goa kée involln zeggn de minsn
uuzn doen lik da ze t ny oorn
Uuzn moetn teegn vele kunn
olsan doen lik dad under neuze bloedt
kunn vergeetn en erbegunn
Uuzn weetn noois wukn vlées da z in de kupe kriegn
en ut r were n kruus an de skouwe goat angn
Uuzn zien olles, oorn olle toaln
Moa wùk dat r éesn wok in zukn uus is voargevolln
uuzn kunn zwiegn lik vermoard

Gée zelfs uuzn mé n ziele
woadeure da minsn d r verliefd up komm
en t koopn
en ton begunn ze t te verandern
verléegn en verhoogn, in te smietn en by te zettn
toet dat olles die skoane is weg is
toet dat t leevn d r hélegans uut is
en ton moe n uus were van èr begunn
en nog ne kée van èr begunn
Zuk uuzn zit n vul mé litteekns

Up ne niewe wyk doen uuzn soms peizn
an n bende schooljoenges
up n dag middn de vakanse
En us ze doa de ruutn kuusn:
up n plechtige kommunikant
woavan da ze moedre mé eurne zakdoek
de beestjes uut zyn oogn oalt
Up ne noede wyk zyn t lik soldoatn
die ollekere were noa n noorloge trekkn
met die betonmeulns en oopn zand voa de deure
Héel tenn komm uuzn doa van

Moa n uus kloag en zoag nie
wok nie ut t oetewerk achter n loagske verve snakt
of ut r klimop oender zyn pann kruupt
en deur de meurn groeit
of ut r kauwn in de skouwe weunn
en ut r woater in de kelder stoat
N uus goa noois memm of ertefrettn
Een uus oent em rechte
Tis dikkenst skoane voe te zien
oe da uuzn mekoar rechte oen

Mé diene toet up n droad versleetn planché
en ienkel glas die ruttelt in de roamn
en deurn die piepn en kermn van de reumatiezn
en kromgetrokkn gebientn die n boel tope oen
Tis beetre da j nie wit
wuk da t r doa in ol die joarn é an hangn
Koamers woa da d r van olles is gebeurd
en ol da je nu nog ziet is n droadje lans de meur
doenkerder woa da viengers d r an éen getrokkn
snuchns en snoavens en nu en ton ne ké snachs

Kelders met in t middn een lampe die géen kloarte gift
zoomre wientre fris en mé n bitje sjanse drooge
iedéoal voe droeve joengens in up te sluutn
At nie zo stom gewist z an z ol lange toegesmeetn...
N Kée up è weug zie j n uus verloorn geloopn
lanst n ootostroate
olles toegegroeid en ruutn lik zworte goatn
Van lange geleen van minsn
die up n bepoald moment wok peisdn
da t da uus tunder wos

TOCH N BITJE DOAF


Olle kére ut de deure 
van ne noto toesloat
goa ze rechte zittn 
kiekt z upsiets 
noa de voordeure
eur oorn omooge

En z ort nie uk zegge
t is nietn
leg je moa were
t is t vrouwtje nie 
moa t goa nie lange 
mée deurn

dinsdag 30 september 2014

TUSSN


Tussn doenkern en kloarn
tel je d eurn
Tussn twée dundersloagn
oar je t kletsn van de rinne
Tussn sloapn en woakn
lig je te peizn

Tussn volln en upstoan
léer je nietn bie
Tussn twée gangn
bestel je nog n floske
Tussn de soepe en de patattn
ee j nie véel tyd

Tussn twée oorn
zit r ne wéreld
Tussn twée viern
rak je verskoeperd
Tussnin weet je nie 
woa te begunn

Tussn drievn en overdrievn
ku j versmoarn
Tussn twée billn
is t oltyd warme
Tussn twée vichtoans
woait r véel stof

Tussn ooft en erte
ku j verdwoaln
Tussn vier meurn
loppe t doad
Tussn de ploain
vyn j olles were

Tussn twée vloagn
skiet olles in gank
Tussn emel en eerde
zy j nievers
Tussn de twée
is t er nie up

Tussn pot en pinte
leg je t uut
Tussn twée oorloogn
kom j oovréen
Tussn ier en e bitje
ku j erbegun

Tussnslag is West-Vlams 
voe uj t nie wit
Tussn vier plankn
vertrek j up reize
Oendertussn
speel je voe poalink

STOASJE


Tied is lik ne tring woa da j up zit 
en woa da j nie of kunt

Nu ried n te troage 
en ton ried n te rap noa je gedacht 
moa ge meugt probeern wuk da j wilt
ge kunt r nietn an verandern

Soms zit j ollene in ne wagon 
en soms is er geweune gén plekke voe te zittn 
en ol volt n dikknst biekans stille
nieverst stop ne 
en uj niemé kunt 
of uj t moe zyt 
of uj 
voe wuk voe reenn wok 
derof spriengt

Je grakt d r niemé up 
en je reiz is tenn

Of t moe zyn 
da j mej veste tussn de deure zit 
en dat er n twien up joene tring zit
die t de moeite wéerd vient 
voe joe were noa binn te trekkn

DUNDERDAG


Achter moandag is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

We liggn tegoare in ne koamre
Ze zeggn dak t sucre é zeg ne, we kiekn noa 
de reke baxters woa da w olletwee an angn
noa de buzekes die loopn toet in uus oarms
Moa vandoage is vandoage
En morrnt is morrnt!
En we goan doa nog nie up peizn 
want

Achter moandag is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Ge moe peizn da j in vakanse zyt
Noa n televiesje kiekn, of deur de ruute 
noa t skoan were, of in de gazette leezn…
Meer moe j ier niet doen
Ort, we zyn ier in congé é!
Moa je lacht nie en je skudt zyn nooft 
Stomme klinieke zeg n teegn ze zelvn
en je telt

Vandoage is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Gie zie miene beste moat zeg t ne
Ier in de klinieke zegge k en ton zie k
oe dat n doa zit mé de troan in z n oogn 
Zyn toenge angt ut z ne moend 
Je snuut zyn neuze in t servjetje da k m geve
Nog twé keern sloapn en ge meug noar uus
Je legg em mé n oarme over zyn nooft
en je rekent uut

Vandoage is t diesndag
En achter diesndag is t woensdag
En achter woensdag is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Miene rienk is weg zeg ne
Tis doenker buutn, de ruutn zyn bedóomd
je stoa doa in z ne piezjamma
Je kiekt noa mie z n oogn zoa gróot
Ge moet kée oender joen kussn kiekn
Aha zeg ne, je doet em an, en je leg m were nere
En wuk nen dag zyn we vandoage?
Wel, zeg k

Vandoage is t woensdag
En gistern wos t diesndag
En morrn is t dunderdag
En dunderdag meug je noar uus…

De soepe wos goed zeg ne
Én t stoofvlees is
(Je kust de toppn van z n viengers)
mét die bloemkóol en pureepatattn!
Moa die kréem is nie veel wéerd…
En nu nog éne kéer eetn voe noene
en ton is t ier gedoan voe mie
Z n toenge angt uut je lacht
want

Vandoage is t woensdag
En gistern wos t diesndag
En morrn is t dunderdag
En dunderdag meug k noar uus…

Mien zakskes zyn ol weg moa die van joe nog nie
Je wyst noa zyne noarme woa da t r géen droadn 
an angn, moe j zien wuk da k ool gekreegn é?
Zokkn, twé tassn en chieklittn zoender sucre!
Z n oogskes blienkn, je kiekt noa buutn
Moa vint toch, goan die weekn rap
t is wéerol dunderdag!
Joat…

Vandoage is t dunderdag
En gistern wos t woensdag
En éergistern wos t diesndag
En moandag zy j ier toegekomm!

Jee miene noame upgeschreevn
En mien adres en tillefon
K goa belln zeg ne, zyne zak stoa gréed 
D r zit veel méer in dan ut n toekwam
K goa juste moa coca zero drienkn en ollene 
koekn en chips voe diabeetn eetn
Moa nu ben k weg 
want

Moandag ben k ier toegekommn
Kée ier drie keern moetn sloapn
En vandoage is t dunderdag…
En morrn is t vriedag!
(Voe Yanick)

POAPEGOAI


Van n kromloopnd vintje kochte k ne poapegoai: 
eevn grysde en veroarmoed, groatemoagre en toai 
moa me streekn en gestn, en ne héel noop blagoai

Tis juste lik ne mins lik dat n teegn kan spreekn
muukn & teegn droad zyn, oavreks, koentekéroafs...
En ge meuge t ol droain en keern da j wilt
moa neegn up tiene is t ik die moete ploain

Want zegge kik ‘Brussel’, ton roep nem ‘Paries!’
En zegge kik ‘werkn’, ton roep nem ‘service’!
Zegge kik ‘bitjes’, ton zeg roep nem ‘vergif!’
En zegge kik ‘zotje’, ton roep nem ‘geskiftn!’
Zegge kik ‘boazeke’, ton snakn nem ‘placebo!’
En zegge k ‘slapwel’, ton roep nem ‘hàllooooo?!’

Zegge kik ‘vuul wit’, ton roep nem ‘ecru!’
En zegge kik ‘kom’, ton skréewt nem ‘salut!’

Ge meugt r teegn zeggn en van peizn wuk da j wilt
Ge zyt er noois an bedroogn, ge wit sebiet oe dat t zit
Is t n content, ton ku je zyn oogskes zien blienkn
Surtoet uk t fruut geve uk ne sangria drienkn
Kee voa kee begunt n ton over z n poapegoajinnn
En verteltn van die diengn die géen mins kan verzinnn
Over vier sterrn nestn in kruunn die utsteekn boovn de wolkn
Of bussn mé boomn vul oapenootn achter warme woatervolln
Over zoete mieroopn en wilde libelln en duuzden olifantn
Of doagn an e stik voarn up n skip lanst oenbeminste lann
Moa oltyd over Kongo, jee Moeboetoe nog gekend
Je kréeg ton iscargoos mé truffle, je wos n bitje verwend...

Soms zitn heekn te zuchtn en will t n nie mée eetn
Soms dukn in z n pluumn, moetn van géen liefde weetn
Zit er n dikke vliege in ze koaie, je probeer ze nie te vangn
Zyn oogn en zyne bek zyn toe, en je lat z n skoern angn

Doagn an e stik kan t n zwiegn lik vermoard
Kmeuge zeggn wuk dak willn tis lik dat n mie nie oart
Je zit doa in zezelvn gekéerd, tis lik of dat n treurt
Ge kiekt in die kooie woa da t r nietn in gebeurt
Up n inéen gezakt lyf mé die stok tussn z n teenn
K moete mie ton inoenn of k begunn oast te screemn

Moar ook ol zittn te treurn, of reageert ne geloatn
Of issn were an t zoekn oe dat n mie kan kloatn
T zoe indeluks veel zéer doen moest n mie verloatn
Want k n weete t nie van em, moa ik zie us as moatn...