donderdag 23 april 2015

JIE WOEI TONG MIEN

K oate de soepe die nog over wos
van de bestellienge gistern
Ze loerde noa my mé oal eur oogn
moa k verpienkte ny en k vroege my of:
wie van uus goat t néestn
begunn lachn?

Fyne vellekes champjong, reepn groene koale,
bamboeskeutn en riengeltjes andjoen,
geroerd ei, loak, gember en pret
en fyne, gloazige noedels
K smakte wok n vleugske citroen
woadeure da k - binst da k z upoate -
oal an n ofwos moeste peizn
En n poar sliertjes kiekne,
bléek en lichtjes geroafeld

K zoage in ne flits oe da de Chinees
t vlees in fyne drendels uut mekoar trok,
geveugelte da nu moest léern zwemm
ut t ny direct in myne lepel wilde erriveern
N poar vléezige droadn moa woa
dat r zoveel smoake in zat
da k moeste peizn an
my moeders volle vang

En k kréege verskrikkeluk de blues
en ne brokke in me kele,
en t ielp ny da k myn gedachtn
probéerde te verzettn deur uut te reekn
oeveel lieters soepe dat n ozoa
uut éen oed inne koste trekkn

Geen opmerkingen: