maandag 13 juni 2016

YABBA DABBA LABADOUX!

T is toch n wuk roars voe ne Busmins voe up n festival te stoan. Ja, t is nie voe iederéen - bedenkienkskes up n muziekske - ge moet doa goeste voarn éen. En t is ton wok zoa géestig uj de minsn up under gemak zie zittn kykn mè ne groate smile up under oanzichte, en de respons da j krygt... En dat r achternoa kléene minsn, groate minsn, joenge minsn, oede minsn komm zeggn oe géestig da ze t voenn en oeveel diengn da z erkendn... En we woarn zwoar gesoigneerd: eet en drienkn a volontée, uuzne n eign weunwoagne voe ne héeln dag en dadde binst dat t grand-cru zomerwere wos/is: ne dikke mersie Labadoux!

Geen opmerkingen: