vrijdag 29 mei 2015

KRESCHN

Oto’s die stoan an te skuuvn up de rieng,
een viervaksboane met ier en doa n caminitte of ne camion
Van ieruut zie k drie keern luchtn en twée roende puntn
en doa tussn n poar bakkn blienkn die t get éen
en die trachtn te ritsn zoender blutsn te moakn,
die probeern weg te flutsn moa t is géen avance,
ge grakt ier olléne moa weg uj kalme bluuft
en ge kykt noa d orloge binst dat r n poar oranje vintn
bezig zyn mé d ofgesleetn streepn t ertrekkn


Overoal velo’s, twée drie viere neevsnt mekoar
gevoarluk zwiengkelnd, gastn die lik mé under gedachtn
elders zittn moa da beweegt ier wok ny echt
De zunne stekt en skettert, moa t were goa vannuchnd
nog verandern voarspelln z up de raddio
en dat in t weekend platseluk serieus goa woain en rinn
en k verskiete van ne moto die vrée klabbeddert
ut n lanst my vliegt en die overoal tussn sckiet
en ge meugt d r ny an peizn dat r ommédekée
n notodeure oopn kan zwoain

En twée duuvn up t land, n poar meters van de geskant,
under vlerkn oapn, elk mé ne kam, en die reekan
wroed van koleire anvoaln, de brokkn éerde vliegn roend,
en die oalekére wére botsnd pekknd sloand
in mekoars vleugels vernesteln
en kreschn up de groend

Geen opmerkingen: