donderdag 14 mei 2015

MY MOEDER IS DE GEMAKKELUKSTE NY

My moeder is de gemakkelukste ny
‘Upstoan!’ roep ze, by da k nog moe zyn of ny
en ut r ne skoane filme begunt moe k goan sloapn
‘Et van je gat’ zeg ze u k kloage
da k oenger ée en zegge k: ‘ké dust!’,
‘makt da j t gat van de kanne kust!’
Doe ké n twodde zeg ze uk in ne boek zit te leezn
My moeder is de gemakkelukste ny


Z ée z juuste moa gestreekn wuk da k ny wille droagn
en myne versleetn broek ée ze weggesmeetn
Uk my verveele moe k buutn speeln
en uk buutn speeln moe k noa binn komm voe t eetn
en uk kloage da t soai is meuge k ton ofdroogn
en k meuge ginne n akkordeon vroagn an sintekloai
en by da k nu wille of ny moe k t ges ofryn
My moeder is de gemakkelukste ny

Soms weete k géen road mé mezelvn,
ben k vies voe n prulle van nyt, voele k my ambetant
en kweet ny voe wuk, k zyn oafreks
en kée goeste voe mé n twuk te smytn -
‘makt joen uuswerk’ zeg ze, en: ‘t goa roar were moakn’
en: ‘In de plekke van n kientje, ka beter n zwientje
gekocht, ut groat wos koste k t upeetn’
My moeder is de gemakkelukste ny

Geen opmerkingen: