woensdag 11 maart 2015

AKSIEDENT

Ge koste de zwoailuchtn oal van verre zien want t begoste te duustern. Mé n slich voargevoel (moa k moete toegeevn da k wok n bitje curieus woare) rée k de brugge in Ooigem up. T smuukte en olles pienkelde en sketterde. Ne flik in sienjalisoatiekléern dei téekn mé n oranje soosiese da k moeste vertroagn. Overoal parkeerdn minsn under ne noto en kwoamn dichter voe te kiekn wuk dat r goande wos. D éne o zoa - in underne boai - d andere mé n rinneveste an of oender ne paraplu, moa oolemoale mé dezelstn blik: n deen van minsn die benoauld zyn voe wuk da ze subiet goan zien. K passeerde n poar pompierotoos, en de mugge kwam mé veel blagoai angevloogn. En ton zoage k ut: in de goote lagt r n groate witte zwoane vrée oengelukkeluk klapwieknd up eurne rugge. Verzekers te léege over de brugge gevloogn en hoaperd an e noto. Mé eur pootn trappelde ze in de lucht, mé die indelukse vlerkn sloeg ze weg en were up de maccadam, en ze stak eurne kop mé die lange nekke zoo verre meugluk noa vanvoorn moa t wos oal gén avance, ze grochte ny rechte. T wos wréed voe te zien oe da zukne sierlukke veugle doa nu lag. Moa t ergste wos toch die benoauldheid in die oogn.
D er zat n twie lienks en d er zat n twie reks, elk mé ne pielucht, die eur mé under vry and probeerdn te kalmeern. K zoage twée ambelanciers die oastig kwamm ofgeloopn mé ne brancard. Eést peisde k van te stoppn - moa voe wuk? - en ton... woare k gepasseerd en k begoste voarzichtjes wére up te trekkn.

Geen opmerkingen: