woensdag 11 maart 2015

ERFENISSE

K léerde diene dag olles
over de soortn moortle
voe te voegen, te chappn,
te metsn en voe fundoasje

Je dei z n klakke of, t zwéet
liep lans z n sloapn en je zuchte
dat n te doen a mé de mins
die da ier were of moes breekn

T wos n oenvergeetluk moment
Moa noois gepeisd
da k ik deen woare
mé wie dat n ton compasje at

Geen opmerkingen: