zaterdag 8 juli 2017

CAFE

En ze zittn voa mekoar an toafeltjes mè ne spaghetti
en ze klinkn oal lange nie mée mè under glas
moa ze kykn noa buutn of noa de tjooloarsbende
die van up t moment da w oopn zyn toet da we sluutn
an uuzne toog angn toet da ze ploain, oolsan up jacht
moa nietn verwachtn en mekoar nu en ton ne kée poain


En wydre zien t ool gebeuren van up d éeste reke
oe da ze up ne dag van diene toafle an diene toog
goan angn en under nie mée droain, of oe da ze up
ne n achternoene up terras of up ne wienteroavnd loate
up n twien voaln en t klikt, ze zyn der gréed voarn en
miskien zyn ze wel voe mekoar gemakt, wie wit

En ze zittn voa mekoar an toafeltjes mè ne spaghetti
en ze klinkn oal lange nie mée mè under glas
moa ze kykn noa buutn of noa de tjooloarsbende
die van up t moment da w oopn zyn toet da we sluutn
an uuzne toog angn toet da ze ploain, oolsan up jacht
moa nietn verwachtn en mekoar nu en ton ne kée poain

Geen opmerkingen: