zaterdag 8 juli 2017

ACTIE

T wos twientig achter n achtn en de Carrefour wos nog toe. K woare achter piestolees gewist en kwiste van nie beetre dan dat van n achtn oopn wos. Moa mè zukkn skoan were wos t nie erg voe te wachtn.
Otoos réedn de parkinge up, de zunnekleppe noa beneen. Kloeke vintn mè marcellekes achter t steur en doaneevnst under vrouwe mè n topke. Up t éeste zicht ool nie mée van de joengste. Ze bléevn in undern noto wachtn.
Ge voelde dat de zunne eur grée makte voe ne warmn dag. Een oedere vrouwe kwam by my stoan. We stoenn n bitje upsiets, up ne meter of viere van de deure.
'Nog n bitje' zeie k.
'Ja' zei ze, 'nu, t is te verstoan, we begunn wydre wok nie géern voa tyd.' 


Der wos géen spiere wiend en k koste de krokante pistoleetjes riekn die in myne netzak zoatn. De vint en de vrouwe in noto die t dichtste stoend, staptn uut en kwamn by uus stoan. Z an oole twée ne short an, en under kietn woarn skoane bruun.
'Alliz' zei de vint, 'en méen junder nog nie gezien vandjoare!'
'Néew' zei de oedere vrouwe, 'meen nog moa n kée of viere gewist.'
'Ik ool zessntwientig kéern-', zyn vrouwe oenderbrak em: 'Moa tis oolyk wok nog géene vetn gewist' zei ze. Za een groate, bléeke tatoeoage up eurne noarme van ne poapegoai.
'Nint' zei t ne, 't is woa, z één nog nie vele gedoan.'
'Goh' zei d oedere vrouwe, 'van uus komt r nietn uut. Nietn! Géen liedje skuufeln ze. Uj doa voorn gunter moe goan stoann, da gif toch wok nie up.'
'E ge zoe oolichte compasje mè jezelvn krygn!' zei de vrouwe met de tatoeoage.

We stoenn n bitje te kykn. T wos nog n minuute of drie. Ier en doa staptn der ool minsn uut underne noto. De vrouwn liep achter n karre binst dat de vintn de koffre oopn deijn en der n poar lege bierbakken uut oalden.
'T is oolyk n skoane actie da ze doen ee oole joare' zei de vint.
'Joat' zei zyn vrouwe, 't is nog ne kée de moeite wéerd daj joene noto pakt.'
'Ja' zei d oedere vrouwe, 'moa ge moet r nie te lange van klappn, want t deur moa n poar doagn!'
'Nint' zei de vint, 'verleen joare woarn we wok bedroogn... T is doamée da w ier oal zyn!'
De minsn kwam mè under bakkn leeggoed by uus stoan.
'Wuk is ter wel te doene tèh?' vroege k an de vint.
'Wèh, eej t nie gezien? Uj twée bakkn Jupiler kopt, kryg j éen toe!'
De minsn kwam dichtre mè undre karre. T stoen ool n skoane file teegn dat de deurn oopn giengn.
'Eewe sjanse da we n éestn zyn!' zei de oedere vrouwe.

Geen opmerkingen: