zondag 19 maart 2017

TE LOATE

Myne beste moat gaf my ne mep
We staptn van notobuus en je riep my
K gienge en je sloeg
Ka n bloelippe en ne tand die loszat
De Saele’s pisten bykan in underne broek van t lachn
Loatr oarde k
dat éegluk n weddinge wos


Ka t nie zien komm en k verstoene t nie
moa k verbéete myn troann
K zie nog ookn oe dat n kéek noa de groend
en diene beskoamde glimlach
K liepe noa myne velo en k rée noa r uus
K oarde em roepn
moa k kéeke nie mée bachn my

T wos de latsn skooldag
Uk em doarachter teegn kwoame
wos t lik of da k deure em koste kykn
Achter de vakanse gieng ne noa n andre skoole
Loatre oarde k da de Saele’s
up weg noa n skietinge
by moatn stoptn

Ze sméetn ne voetzoekre up underne n uprit
voe under te doen verskietn
Deur de wiend woaide n buuskre
noto weer in
rechte in de sulle poer die tussn de béenn
van de langn stoend
De kléen ee nog n poar doagn geleefd

N poar joarn geleen zoage k myne skoolmoat
In de stoasje in Roeselare
Je stoend doa mè zyn vrouwe en kiend
K woare bly da k em zoage en k vroege oe dat t gieng
J antwoordde vriendluk en beleefd
moa je bléef moa kykn noa de groend
Ak em in tyde moa ne mep were gegeevn

Geen opmerkingen: