zaterdag 18 maart 2017

WAKKER KOMM!

Nen djok en nen buus
t ketste of up de lessnoare
t vloag teegn de meur en t viel up de groend
en teegn da k deure a wuk dat r gebeurd wos
a méester Merlevede
de bordewisser weeroal upgerapt


Doa moe k an peizn uk in de stoasje stoa
up t perron Gent Sint Pieters
mè oal die minsn mè dikke vestn
mutsn en anskoenn in zukn kot van voa n oorloge
mè ne doenkergroene koader roend de roamm
en versleetn meurn, oales roste en gebostn

K drienke van myn kaffietje
t gelykt up kaffie, t riekt noa kaffie
moa qua smoake zoe k up géen oenderd eurn
kunn zeggn wuk dat t is
k warme myn andn an t potje en k bestudere
oe dat n damp em miengelt mè me ne noasme
en k zie dat r neevnst my géen ruute in zit

De deure goa were oopn
n vrouwe duwt r teegn mè eurne knie
n and mè de gazette is oal binn
ze skipt nog ne kée teegn de deure
ze kykt lik twéesn deur my moa k erkenne t
ze kykt nu mè da lyf woamee da z eur noa binn duwt

Eur oar is lank en wild en nu komt
eur ander and wok binn
zoend wok n potje vaste mè n ulleke up
elk zijn potje peize k
ze gif nog nen duw teegn die deure
en ze zet ne stap noa voarn
Z is kloek gebouwd zoe j zeggn
moa miskien liege t an eur veste
en ton ontspant ze omda ze binn is
en sloat de deure toe

Teegn die goe gevulde beuze da z upsiets droagt
woadeure ze ne droai makt
binst dat eur voetn bluuvn stoan en ze skruuwelt
grypt t er noa mè eur ander and
moa eur potje kletst teegn de groend
t is sjokomelk zie k voa dat eur gazette oales bedekt

Ne n oede vint komt van bachn my en elpt eur rechte
ze voagt de sjoko van eur kléern
'lat moa liggn' zeg ze ut n grypt noa eur gazette en
't is toopn da j gyder nie te styf gepateeld zyt'
en ze kykt nu rechte noa my

'Feys, wakker komm' zeg Merlevede

Geen opmerkingen: