zaterdag 18 maart 2017

KROENKLE

En ommèdekée is t lik of da j oale doage twée kéern je leevn up t spel zet: snuchns woaneer da j anzet, en snoavns, uj were noar uus ryd. N éeste kée da j voelt da j ne noto nie mée doet wuk da j zegt, voel je je n erte toet in je kele bokkn en wok oal eej achter n fractie van n secoende were grepe, die nerteklop is nie sebiet gedoan. N twidde kée verskiet j oal veel minder. N éeste kée wos diesndagneuchnd, véertien minuutn achter n achtn, by diene dubbeln droai, sjuuste voa da j Oavelgem binn ryd. Kee dikknst moetn lachn uk die plakoate mè diene kroenkle zoage stoan, moa dadde is gepasseerd peise k.

Up zoek achter de kortste weug van Meulebeke noa Oavelgem ry k deur n poar verskillnde geméentn en stoa k zes kéers an de luchtn. Up ne geweune wekedag doe k doa oalesies drie kart oovre. Up ne zoaterdagnuchnd, of binst de vakanse, is vuufndertig minuutn ne normoaln tyd. Moa de twidde weke van de kerstvakanse nu wos t anders, kee der verre oale doage méer dan n eure an gereen. En dunderdag wos de slichtsn dag.

K zoage n reke pienkers en minsn die papiern invuldn en up under andn bloazdn. Ne noto die skéef in dyk lag mè ze luchtn an. Ne noto die t middn de boane stoend, zoender luchtn. Overoal modelln woa da ze lik n pulle yslak over an gespootn. Up de raddio an ze t over oeveel accidentn dat r gebeurdn. Oales toope genoeg voe nie rapper te ryn dan véertig.

Were wos da stik sjuuste voa t centrum van Oavelgem t slichtste; n twien die n twuk van woaterskiën kent, kost em ier kilometers lank an ne trekoak van ne noto loatn sléern. Zukne speegle! Ge zoed oallichte peizn dat t zoet ier méer dan elders kost, ze zyn der oalesies vrée bendig mee. K deie tiene, miskiens twientig en k twyfelde tussn twidde en derde vietisse. Toen dak em in derde stoake voelde k oe da myn cammienitte my van oalachtern trachtte voarn te steekn. Bynn néestn droai voelde k oe da t spel were overpakte en bynn twiddn droai sléerde k toet up t ander vak. Ka sjanse, der kwamm géen otos of.

Te lange latste koste k my parkeern, tenn en versleetn van snuchns tieluk van héekn up t topke van myne zeetle te zittn. Ort, we goan nie truntn ee, m een t were overleefd, zoender buuln of blutsn. Moa zoa roar: oe rap da j ton were doet lik dat er nietn gebeurd is.

Geen opmerkingen: