zondag 19 maart 2017

GY

Ge meug oléene moa betrouwn
up t éene da j kun voeln
en da j voa joe ziet

De klinke da j vaste pakt
voa da j de deure oopn droait
T woatr woa da j joene groatn
téen in stikt voa da j duukt
De gravee woarup da j lopt
en die krakt oender je voetn


En oal de réste bestoa nie
buutn gy die in myn ooft zit
uk joe nie roend my zie

Geen opmerkingen: