zaterdag 18 maart 2017

O DENNEBOAM!

O denneboam...
Verstoa j der joe nog an?
Doaves woar je zoa snel
Geriengd an oal joen viengers
gepint mè bolln en sliengers
en doa stoen je:
Up de beste plekke van héel t uus


O denneboam...
T wos lik ne droam
Héel de famielje voe joe
charme voolnd, verstomd
in joen verkleurnde ledluchtjes
verdoolnd

Lik dat de minsn vroeger kéekn
in t vier of noa de sterrn

En ne weke loatr is t gedoan
en lig je doa, verloorn in ne noek
of in ne gat, nat van de rinne
of bevroorn, oender n loage sneeuw
géne poat nie mée voe up te stoan
binst da ool joen noaldn ofvooln

O denneboam O denneboam!

Toet da der nog ne kée éen
noa t containerpark moe goan

Geen opmerkingen: