zaterdag 18 maart 2017

LOENGN

My meter stoend te zessn up
voe n buustik te bakkn

K woare achttiene en k moeste mè de velo
van Oost-Niewkerke noa Leegèm
K werkte in ne n atelier vul oedn antiek
woamee da ze metoaln meubels maktn
Oede machienn zyn lik oede minsn;
ge moe under gebreekn kenn
voa da j der n twuk mee kunt doen


N boas en de boazinne woarn oal lange geskid
en deijn oaletwée oaledoage under roende
em snuchns in z ne pardeseu en mè n pruuke
en zy s achternoens mè n stik in eur voetn

Twée joar eek doa gewerkt
en ton moeste k noa t leger
Achter ne moand woare k were tuus
'oengeskikt voe t land te dienn in tydn van oorloge'
Mè de papiern van dokteur woare k nietn
ze moestn mè eign oogn zien da k astma a

Myne boas wos zotcontent
Diezelstn dag nog myn werk upgezeid

Kée skier noais mée mè de velo gereen
en uk noa Ledegem ry passeere k lans die gebouwn
leeg en vervolln en my meter
zit oal dertig joar in de groend

Moa n docteur ee overlatst
vrée geboft mè myn loengn

Geen opmerkingen: