zaterdag 18 maart 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 3

'Zie wel, ge twyfelt' zei myn glas
'makke t joezelvn toch nie zoa moeiluk
gee nog tyd, volg joen erte...'

'K probeere te kykn noa ne filme!'

'K oene joe toch nie teegn?' zei me glas
'K zegge oalene moa wuk da k peise...'

'Dus... uk nog éen pakke voe te drienkn
goa j ton zwygn?'

'Lik vermoard!' zei myn glas

Geen opmerkingen: