zondag 24 december 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 27

'Goaj antoedn da k nog myn pille moete pakkn?' zeg myn glas
'Wuk?' zegge k, we zyn an t kykn noa de Illusionist
mè Edward Norton moa tis byzoenderluk Paul Giamatti -
de flik - die hypnotiseert, 'n pille?'
'Ja myn pille' zeg myn glas, 'teegn t zeur!'

'Oeie, moe k ik da mee antoedn?
En k moete ool uplettn da k myn eign pilln nie vergeete...
Zoe j ze nie beetre van néeste kée pakkn
binst da j der nu up peist?'
'Ja, t is woa' zeg myn glas, 'goaj ne kée stille zettn?'

Geen opmerkingen: