zondag 24 december 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 26

'Zeg' zeg myn glas, 'ool die toern da diene clow uutstikt
zoagezeid uut dommigheid, gelove gy dat eegluk nog?'

'Sssst!' zegge k, 'k zyn an t kykn noa t nieuws'

‘Wan k een n theorietje' zeg myn glas
j oar moa sjuuste wuk dat n wil oarn

‘Ge moe joe ne kée voarstelln da Trump éegluk n puppe is
up zunnénergie of up moanénergie, wativre
Zoe da nie ooles verkloarn?'

Ja myn glas is were up dreve
je moe nu en ton ne kée zyn erte luchtn

‘N prototype peisde k éest, omda der zoaveel foutn inzittn
Moa miskien doen ze deromme en een z em zoa slich gemakt
voe te zien oe verre ze kunn goan voa da der reactie komt!

Ge pak n poate Nixon, ne leeple Bush, ne bussle Reagan
n fak oar van John Wayne, en n bouillongske van Dolf,
Mao en Sjozif en ge lat da ne kée goe brobbeln!'

'Ge wit toch da j da in n Ameriek nie zoe meugn zeggen?'

'Skietre' zeg myn glas, 'wuk kan der wel gebeurn dè?
En doaby, ze zoenn moetn rap zyn wei voe my te pakkn
Wan k loate my geweune vooln! En ge zoe ton n twuk zien!
Uj bepeist oeveel minsn der nu ool up bedevoart noa ne glasbak goan...'

Geen opmerkingen: