donderdag 8 november 2018

ZAKKN ME KLEERN 1

'De kringloopwinkel in Avelgem, met Rino!'
'Alloo… Is t mè kringloop?'
'Met Rino van de kringloopwinkel in Oavelgem!'
'Alloo menéer, k moete kée n twuk zeggn… Noaste weke woensdag komm z achter n textiel ee?'
'Da zoe kunn madam, ke kenne de kalender van d upoalingn nie van buutn.'
'Nu moa wi, ze komm dus noaste weke woensdag achter n textiel en kée k ik ier n doaze of twée mè boekn da k zoe willn mee geevn.'
'K peise da da nie goa goan madam. Ze komm zyder sjuuste moa achter n textiel.'
'Jamoa, k zoe die doazn up de groend zettn en die zakkn mè textiel der up! Ze goan ze ton olyk wel meepakkn zeekre?'
'T probleem is, madam, da ze sjuuste moa voarzien zyn up textiel, en da ze wok nietn anders meugn meepakkn...'
'Oe moe k ik dat ton doen? K stoa k ik ier mè die boekn... K zyn k ik ool zessntachntig en ke kunne k ik da nie mée zelve briengn... T is toch te jammre voe da by t papier te zettn? Alléz, ku j da nie regeln? Voe ne kée?'
'Miskien moej noa d uphoalingsdienst belln madam, joen situoasje uutéen doen en vroagn, ut de camion ne kée passeert, dat n stopt en die doozn mè boekn ton meepakt.'
'Oe... Kuj gy doa nie voa belln miskien?'
'Joak, moa ton moe k ik éest belln noa doa, ortn wonneer dat t voar under past, en ton belln noa joe voe te kykn ut da voe joe past. En ut da ton ny past voe joe moe k ik were belln noa…'
'Ja tis wel. Eej doa ne nummre van?'
'Ge moe moa zeggn uj gréed zyt voe te skryvn.'
'Ja.'
'Nul zessnviftig...'
'Nul zessnviftig...'
'Drientwientig...'
'Drientwientig...'
'Neegnentwientig...'
'Neegnentwientig...'
'Véertig...'
'Véertig...'
'En uj noa diene nummre belt kuj ton nen dag en een eure ofspreekn, noa volgens da t past'.
'En wonnéer zoen ze ton komm?'
'Moa t is doamee da j moe belln ee madam...'
'En noa woa moe kik ton belln?'
'Wè, noa diene nummre da k sjuuste gegeevn een! En ze goan zyder ton ne kée kykn in undernen boek wonneer dat er n twien ool tjunders moe passeern.'
'Aja? Morrn komm ze by myn gebeurs n kasse of twée uphoaln!'
'Wie komt er n kasse of twée uphoaln?'
'De kringloopwinkel née!'
'Wè, zet ze derby!'
'Wuk, zet ze derby?'
'Die doazn mè boekn! Ze goan ze ton van éeste kée meepakkn!'
'Die doazn by die kastn van myn gebeurs zettn?'
'Bè ja, doe da moa, t is ton ool in éne kée weg!'
'Dus met n textiel meuge k ik die doozn nie meegeevn moa mè die kastn wel?'
(Diepe zucht)
'Zy j doa nog?'
'Voe diene textiel goan ze van deure toet deure madam, ool up dezelstn dag. Voe die kastn kom ze specioal of. En zeen ton toch nog plekke oovre, verstoaj t? Alloo? Alloooooo!'

Geen opmerkingen: