zondag 18 november 2018

SOAI AFFAIRE

We liepn roend up de rommelmarkt in Meulebeke. Ka compasje mè Toetn. Ze wos zoa bly toen da we de lisse paktn voe te goan wandeln. Moa in de plekke van ne groate wandelinge woaby da ze koste snuffeln an oagn en murtjes of eur koste droain in ne veugelstroent in t ges, zat z ier vaste tussn minsn die mè under andn up underne rugge stoenn te loern noa ool diene noedn briel. Binst da z achter eendn a kunn zittn! Nu en ton zag ze ne nandern noend die in t selste parket zat, en t wos lik of da da eur kalmeerde. En da z ool ne kée n brokke van ne woafel a gevoenn, en ne stéert van ne stokvis ielp verzekers wok.
We stoenn te kykn noa ne oop tuug van ne twien die verzekers zyne zolder a gekuust; t wos ool koeiroste en ier en doa oengn der zels nog kobbenettn an. En ja verzekers éesn uuls gespoard, t lag der vul van.
'Kée compasje mè Toetn', zeie k.
'Ja!' zei ze, 'ze zeg verzekers: Wukn soai affaire is dat ier!'
We liepn troage deure, moa k zoage vanuut ne noogoek oe datr n twien zyn nooft mè ne snak noar uus droei. K geboarde van nietn en k zoage dat n deen wos van wien da da tuug doa lag. Zyn oanzichte! Ge koste skoane zien dat n serieus in zyn gat gebeetn wos. Achternoa besef je dat t géen avance is, moa up da moment peisde k dak n twuk moeste zeggn.
'Ge moet r nie up lettn, t is uuzne noend die da peist', zeie k teegn èm.
'T is my ool gelyk!' snakte ne. 'K oare t olyk nie!'

Geen opmerkingen: