zondag 18 november 2018

LAT MY NU NIE VOOLN

('NE ME QUITTE PAS' IN T WEST-VLAMS)


Lat my ier ny zittn
Ooles slyt en kuj vergeetn
en wuk n avance dat t uus spyt
Ort, uuze miseerje is versleetn
t is ool verloorn tyd
We moetn nu voar uus kykn
anders is t lik n ploate die bluuft angn
en voe n twien die doad is
is te loate
moa wieder kunn 
nog erbegunn

Moa lat uus nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln

K goa an de zée n uus 
voe joe bouwn
woa da j ool kunt doen wuk da j wilt
n paradys 
woa da k joe up andn kunne droagn
en k goa doa ton gedichtn 
voe joe skryvn
binst da we luustern 
noa de skoenste skyvn
van Jacques Brel
In myn erte zy j gy myn godinne
In myn land myn keuneginne

Moa lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln

Lat my ier nie zittn
We goan were lik begunnelingn zyn
K goa joe bewyzn da we t kunn
En dat r nog koppels zyn die vul vier
voe n twidde kée zyn erbegunn
En we goan zwygn 
van dedee die achter zyn gebleevn
Zoa da we were voars kunn 
mè uus leevn

Moa lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln

Let up van ne noedn vulkoan 
woa dat r géen leevn mée in zit
Ge zoe nog léluk kunn verskietn 
ut n were begunt te beevn
Of da stik groend woa dat r 
nietn up lykt te groein
Moa woarup dat ooles stoat te bloein 
u j nog n kée kykt
T is lik oend en katte zeggn de minsn 
ut n twoasn nie goat
moa moe ze doa nu toope 
in da mandeke zien sloapn!

Moa lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln

Lat my ier nie zittn
Myn troann goan droogn
En myne moend goa zwygn
En k goa in ne noekske kruupn 
voe noa joe te kykn
Oe da j danst en were kunn lachn
En voe noa joe te luustern
Oe daj were plekke makt 
voe my in joe gedachn
k goa nie up joen zenuwn werkn
in j ne weug loopn
en k goa géen woord tevele zeggn
K wil ooles doen 
omda j nie zoe verleggn

Moa lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln
Lat my nu nie vooln


Geen opmerkingen: