zondag 18 november 2018

ZAKKN ME KLEERN 2

'Hallo, de kringloopwinkel in Avelgem, met Rino.'
'Allo, t is ier mè ik ee, kee verleen weke gebeld voe die twée zakkn mè kléern.'
'Ja, madam? En ga géern die doozn mè boekn wok mee gegeevn?'
'Ja, moa k mochte nie van gy!'
'Moa ge gienk ze by joen gebeurs zettn, voe tegoare mè under meubels mee te geevn. Eén ze ze ton meegepakt?'
'A, moa dat is nu vrydag ee. Ka gemist van weke! Moa voe wuk da k belle: da zyn nog vrée skoane kléern wei, in die zakken! En k zoe k ik da nie wegdoen moeste k nie zoa vermoagerd zyn! Moa ke kunne der nie mée in! Allez, t is te zeggn, ze zyn nu veels te groat voe my! En tis doamee da k ze wegdoe. Dat is toch morrn ee, da ze die zakkn mè kléern upoaln?'
'Joat madam.'
'En k moete k ik da ton van te n achtn snuchns buutn zettn?'
'Joah madam.'
'En woanéer goa ze doa ton achter komm?'
'Ja, da k ik da nie wete wei madam. T is n bitje te zien uj gy in t begun of up t ende van underne toer weunt.'
'Ja, ool goed en wel, moa wuk ut begunt te rinn? Eej doar ool up gepeisd? Zukke skoane kléern! Hallo?'
'Ja, k zoe k ik zeggn, plak joene zak goe toe ee...'
'Ze zyn toe geknobbeld.'
'Of stik die kléern éest in ne n andern zak, en trek de zak van de kringloop der ton over...'
'T is te loate, kee z ool toegeboendn! En ool die kapstokkn, moe j die kapstokkn wok een?'
'Zyn t plastiekne?'
'Joat, van die getne.'
'A, doa zyn we nietn mee madam, da goa voe t containerpark zyn.'
'Voe t containerpark? Zukke skoane kapstokkn?'
'K goa je moetn loatn, ze roepn my ier madam... Madam? Alloooooo!'

Geen opmerkingen: