maandag 20 augustus 2018

MOARTLE

K woare véertiene en kléene voe myn oede
binst dat n èm oed wos voe zyn joarn
K oendertéeknde t léercontract
en zoender dat n ool te veel uutleg gaf
léerde ne my brokkn ofstekkn, moartle moakn
d éeste loage geevn, bandn leggn, meurn ofrechtn
en by de boern: de skowe in stuuk zettn
Groate of kléene skelpkes volgens de smoake
van de boerinne en de truwele in myn andn
Niemand koste drienkn lik èm, ne héeln dag deure
‘Je werkt dat of’ zeit ne binst dat n nog éen oopn trok
moa je veranderde wel n bitje van Dr Jekyll in Mr Hyde
‘Ge zoet n berg ploaster moetn zien da k ik ee uutgesmoet!’
zeit n teegn de minsn woa da we zoatn te werkn en k peisde:
‘Ge zoet n berg flossn moetn zien dat n èm ee uutgedroenkn!’
Kee mè èm gewerkt, teegn èm gewerkt, lanst èm gewerkt
roend èm gewerkt, en wok vele up zyn zenuwn gewerkt
Achter n poar joar woarn we mekoar zoadoanig geweune
da w up t werk éegluk géen voader en zeune mée woarn
moa gastn die de zot ieldn mè mekoar en mè de minsn
Je plakte géern mè bruunn mè léemn en wittn mè péerdoar in
‘Van ool diene sjemiek in zakkn kruupn
de bloemn were in de pottn’ zei t ne
binst da k de bruunn uut groate bakkn
in ne kortwoagn skepte, mè n bitje woatre
mè de skoepe roerde toet dat n gréed wos voe te smoetn
In sulln deij en droeg noa doa woa dat n zat te roepn:
‘MOARTLE!’
Baddns noa boovn steekn voe de plafonds te plakkn
Ciment noa beneen voe ne kruupkelder te cimenteern
sleepn en sleurn, n beulewerk zeggn ze doa teegn
moaj a macht lik n peird en je kloagde nie rap
We plakten uuzn van voa en bachtn de kuupe toet an de zée
en van Sleihage toet diepe in Heuvelland
K weete ze nog oolemolle stoan

Geen opmerkingen: