maandag 20 augustus 2018

DE ZOOMRE VAN 2018

Woarin da we t gès nie moetn ofrynn
en woarin n éne nilft peist van wel
en n andern nilft van nie, uj vroagt
of daj de bloemn nog meug woater geevn
Woarin da de vliegers
de lucht boovn uus ooft in percéeln verdéeln
moa zoender daj streepn ziet
De duuvn uut de lucht voaln
en de méerloars doa goan, omda de tettingn
dieper en dieper in de groend kruupn
Woarin da ze nie mée meugn smoarn up reggea Geel
omda t gès te drooge stoat
en uuzne n appelboam éest zyn appels
en ton zyn bloadn lat vooln
Woarin dat n noend in de living achter de zeetle kruupt
de blauwreegn bluuf bloein
en woarin da k voe n twidde kée
nen brief kryge voe n darmoenderzoek
Woarin dat de wynboern boffn
en de horeca an de zée en in t binneland,
en de fruut en de pattatteboern kloagn
de karpers doa goan deur gebrek an woatre
en der oenderden minsn versmoarn
in de Middelandske zée
Woarin da wyder tuus bluuvn in de congé
woa da we ne héeln dag roend loopn in uuzne bloatn
en woa da je joe kors achternoene nieverst
mée kun verduukn voe de warmte
Ool eure pak ze n doeschke up de koer
Woarin da de frutniers uus in bendn komn ambeteern
binst dat de gebeurs mekoar jaloers moakn
mè verwoaikruudn up n barbecue
In t niews klappn z ool eure
over de busbrandn in Amerika en t zuudn van Europa
Ool by ool ne redeluk geweune zoomre dus
buutn dat da de kykcyfers
voe t wéreldkampioenskap voetbol en n toer de France
up nul stoan in myn voaders uus

Geen opmerkingen: