maandag 20 augustus 2018

DE BELSKE VLAGGE

Skéert in ofwachtinge zyn oaghe
Stoa nog rap zne noto te kuusn
Gift in n oastje zyn bloemn woatr (in duuk)
Zet zyn tuug of in de kringloop
Trekt zyn voardeure toe
Passeert in puuzelstikkn
mè n héele bende veloos
Lopt te voete mè kléene Belske vlaggn
an ze n and of ryd mè de moto
mè nog twée vlaggn an t steur
It frietn an ne friteure
Stikt de boane oovre
Roep noa n twien dat n kent
Stoa buutn te belln an ne café
Lopt in groate bendn
oolemolle up weg noa da groa skerm
Of je trek zyn voardeure toe

Geen opmerkingen: