maandag 20 augustus 2018

MEERLE

Uuzne méerle ziengt up de koave
binst da w in de skowte zittn
ne zworte méerle lik ool d andre
Nu en ton kom ne kée kykn
w erkenn èm blindeliengs an t geluud
moa stoan we rechte stop n mè ziengn
Dus bluuvn we zittn zoa lange meugluk
bewoendern da duuster trillnde keeltje
teegn diene diepe blauwe lucht
En we moetn peizn an die doagn dat n zwéeg
en oe dat n doa, gebrookn en gekrakt
héel vanboovn in mekoar gedookn zat
En oeveel compasje da w an, nog moa
een poar weekn geleen, ut de katte
éen voar éen, ool zyn joengn ee gepakt

Geen opmerkingen: