maandag 30 oktober 2017

SPITSEURE UP N TRAM


K duwde my der tussn
toet n twoasn oolvege
K droaide my doa omme
en k djokte ievers teegn


K verstoene t moa
toen da k die joengne
joe j ne bril
were zoage geevn

Woarachter da j
deure dei mè wuk
da j bezig wos
Ge las

Geen opmerkingen: