maandag 30 oktober 2017

SEBIET

'De Kringloopwinkel in Oavelgem, mè Rino!'
'Alloo? Is t mè de Kriengloopwienkle?
'Joat, mè Rino van de Kringloopwienkle in Oavelgem!'
'Zeg joengne, meuge k ne kée n twuk vroagn?'
'Zeekre, zeg gy moa'
'K zy k ik myn uus an t leeg moakn wan k goa k ik noaste weke noa t rustuus, en kee k ik n oede wosmaschiene stoan die nog vrée goed is moa ze skud wel n bitje u ze zwiert; zoe j gyder da nog anvéern?'
'Oolesies! Ze goan zyder dat ton in t hergebruukcentrum ne kée bekykn en mè n bitje sjanse goa da vermakt zyn!'
'Aja? Ewel, kee k ik ne noto en ne remorke...'
'Of anders kunne k joe ne nummre geevn van t transport, ge belt doa noa en ton goan ze der achter komm'
'Jamoaja, da goa n ende deurn en k zoe géern een da ze vandoage weg is dus k goa ze zelve bringn! Kee sjuuste moa n twien noadig voe z in te loadn! Zoe j da zien zittn da k joe komme oaln?'


'A moa menéer, ke kunne k ik ier géen weg wei, da goan nie goan'
'Ewwè, zent ton ne nander joengne mee, t is vuuf minuutn verre en vuuf minuutn werk, we zyn sebiet were!'
'Sorry menéer, da kunne k ik wok nie doen... Moa kyk, k goa kée die nummre geevn, oe rapper da j belt, oe rapper da ze derachter komm!'
'Wel mersie, toant ton ne kée joen skoan erte! En k wille ze nog zelve briengn, der moe geweune n twien mee goan voe te loadn...'
'Sorry menéer, k meuge da nie doen... Gee gelyk daj t vroagt moa k moete k ik my wok an de regels oenn ee! Moa uj gy noa diene nummre belt goa da nie lange deurn wei, binn n poar doagn komm ze derachter...!'
'Moa k a zoa géern gèt da ze vandoage weg wos!'
'Ja ton goa j gy nog ne kée moetn peizn u j niemand kent voe ne kée t elpn'
'Ja, ort, ke kunne k ik noa n yzdermarchang belln wok ee, ze goan der zyder wel achter komm!'

'T is woa, en k verstoat da z up joen téenn stoat... Moa by n ysdermarchang is t voe t skroat en moest je nog n bitje passensje een, goa ze miskien nog kunn dienst doen... Moe k die nummre ne kée geevn?'
'En zoenn z echt nie kunn komm vandoage?'
'Ge kunn nateurluk probeern wan ge wit noais moa t zoe my styf verwoendern!'
'Welja gif die nummre ton moa'
'Eej n twuk voe te skryvn?'
'Joak, zeg moa'
'Nulzessnviftig drientwientig neegntwientig véertig!'
'Wachte kée wi... Nulzessnviftig drientwientig neegntwientig véertig?'
'Sesa!'
'Wè, k goa t nog zien! En wonneer zoenn ze ton komm?'
'Normoal gezien achter nen dag of twée, drie... Werkdoagn ee! Moa zeekre binn de weke! Moa ge meug moa begunn telln achter da j gebeld ee née!
'En k an zoa géern gèt da ze weg wos vandoage... (zucht) Alliz, mersie voe d informoatje!'
'En stelle t wel in t rustuus ee!'
'Ja, mè ool t éne da j ool héel de weke in de raddio oart, ge zoe weerool begunn twyfeln! Numoawi, we goan t wel zien! Bedankt ee joengne!'
'Jow...'

Geen opmerkingen: