zondag 15 oktober 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 24

We zittn voe n derde of de vierde kée
te kykn noa Gangs of New York
woarin da twidde géneroasje migrantn en veske migrantn
mekoar probeern uut te moardn
o fong voe groend van d Indioann

'De minsn goan noais verandern' zucht myn glas

Méer dan drie eurn loatr
achter héele beekn bloed, ne Quadruppel
van La Trappe en n Dulle Teeve
zie je déen die peist dat n gewoenn ee rechte kreeveln
en verwoenderd kykn noa de zée:

ool boatn gevuld mè minsn van n over t woater
ze begunn nog moa toe te komm
geréed voe under leevn doa t erbegunn

'Zie j dadde?' vroag myn glas
'Da zyn de klimoatvluchtelingn...'

Geen opmerkingen: