maandag 30 oktober 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 25

'Zeg' zeg myn glas
'diene Bond, diene mins is toch ziek?'

Gistern een we noa Skyfall gekeekn
en vandoage kykn we noa Spectre

'Je drienkt en je drienkt en je ryd
ton teegn richtienge lik ne noove zot
en je vliegt mè illekopters en vliegers
en je moet em noais bloazn!
Volgens my is t n èm zwoar versloafd!
N skoan voarbeeld voe d joenge gastn...'

'Ge goat de filme ier toch nie were verpestn?'

'Oeieioei, sorry da k leeve ee!' zeg myn glas

'Moa nu nie voe téen of tandre
en k goa ton zwygn
moa n déen goa wok nog n bitje boffn
n dag da ze da goan verplichtn
zukn alcoholslot!'

Ge kunt oolene moa wachtn
toet dat t were stille is

K koste t overlatst nie mée luchtn
en ka t byna teegn de meur gesmeetn
'Skervn briengn oengeluk' zei myn glas

Nu stoat t doa te lachn in zyn eign
nietn da onnozelder is dan n glas
da lacht mè zyn eign kluchtn!
En géekn da zelste zinneke!
Téenigste da j dran eet
is dat r were n bitje skuum up komt

'My name is Bond! Ziek-n-bond!'

Geen opmerkingen: