vrijdag 30 december 2016

VLIEGE TOCH

Vliege
lat myne kop gerust
zoem nie héelsan roend myn n oarn
ge spéelt ier mè myn voetn lik of daj nietn te verliezn ee
lik of da j nie wit dat de nateure joe bedroogn ee
daj nie kunn vluchtn


Vliege
kee te doen mè gy
ge zit doa in je poatn te wryvn lik of daj t oal oender controle ee
moa makt da k goeste kriege voe joe buutn te zettn
de wienter is an t noazn
en zels ool komt de zunne der nog deure
t is te koed en ton kom je te troage

dus lat my gerust
want teféte vlieg je teegn myn and,
kryg je n voage

of zyj t ier moe miskien da j up de zenuwn werkt
eej t gèt
eej t spelleke deure
zie j t nut der nie van in en is ieder eure tevele
nu da j wit dat t fotu is
dat t vet erof is en kuj t nie mée upbriengn
nu da t ende oalene nog een kwestie van ne dag
of miskien nog n poar eurn is

Kunne k joe coroazje geevn
een doel in t leevn oal is t moa voe n kart
duudluk moakn dat géen avance is van ut te forceern
dat r gelyk oaloe n ende an komt en – mochte t joe kunn skilln –
da k bly zyn da j der zyt en kunne k n twuk doen
daj nie moe loatn van vroagn

moa zoem nie héelsan roend myn n oarn
en lat my gerust
want teféte vlieg je teegn myn and
kryg je n voage

Geen opmerkingen: