vrijdag 30 december 2016

TEE

De slichtn zat up ne stoel
geboendn en mè ne muuleband

T wos héel Jules

Jules wos lange geleen mechaniecjén
in MBLE woa dat n werkte in n TB
Technische Bedrijven zeijn z in de bureaus
Tuutn en buuzn zeijn z in n atelier

Jules wos ne meter neegntig
telde of noa zyn pensioen en ja ookn leute
n moagere peeme mè ne duuvelboard
en andn lik taloarn
Ut n joe vast ad lietn nie los

Up diene Jules geléek ne dus
en k zoage oe dat n an t frustseln wos
mè z n andn up z ne rugge

Voar em stoend de goenn –
t wos Harrison Ford –
mè z ne rugge noar em toe
straf gespierd moa styf veroederd
Je wos lik bezig mè n twuk an n toafle voar em
moa t kan wok zyn dat n stoend te scréemn -
k koste t moeiluk zien

Jules zyn andn kwoamn los en ton gieng t zére:
je trok n broek van Harrison noa beneen
brocht zyn viengers toope in ne punt
zoa da z ne n oarme lik n speere wos
en stak da diepe in Harrisons gat

En ton begoste t nog moa!

Die noarme gieng ter héel in
en ut n der wére uut kwam
at n deel van Harrisons derms mee
T wos t lik n prieme in en uut da gat
en oale kéere derms die up de groend vieln
En leute da Jules ad!

Ja…

Miskien moe k toch géen tee mée drienkn
voa dak k goa sloapn

Geen opmerkingen: