zondag 30 december 2018

IN SLOAPE VOOLN IS ZOA GEVOARLUK

Ge bluuf beetre wakkre want
t is zukne roare nacht vannacht
We wistn dat n nie perfect is, n misverstand 
moa dat n ooles kan loatn vooln en zezelvn saboteert
deur t ool toet up de groend plat of te breekn
geprogrameerd voe wuk dat skoane is weg te moain
‘Ze goan noais verandern’ zeg de moane
‘héel da nest up boane voe t ool in de fik te steekn
Zie ze loopn! Wacht toet da ze wakker komm!’
Vele sloapn, zoa da j fris zyt, eetn, zoa da je sterk stoat
zoa da j up joen best zyt voe héeln boel kapot te moakn
Gemakt up ne zomerdag in vredestyd
en ier nuu up ne wienternacht woarup da j dromt da j slapt
ge zoe willn wakker komm moa zukne nacht kan lange deurn
En ooles vlieg de lucht in en de sterrn geboarn van nietn
lik da t normoal is, en de moane lacht
Nyp moa in joen vel uj wakker komt
In sloape vooln is zoa gevoarluk

Geen opmerkingen: